Statut Szkoły

Galeria zdjęć

Spotkania informacyjne z rodzicami/prawnymi opiekunami | Realizacja projektu – V SEMESTR Spotkanie informacyjne z kadrą pedagogiczną Nr 2/2019/2020 | Miejsce organizacji zajęć w V semestrze | PLAN ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH – V SEMESTR PROJEKTU | Organizacja V semestru zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Projekt "Nowoczesna szkoła - kompetentny uczeń" V semestr | PODSUMOWANIE IV SEMESTRU ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU | „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń” plan IV semestr | Projekt "Nowoczesna szkoła - kompetentny uczeń" IV semestr | Realizacja projektu w IV semestrze  POMOCE DYDAKTYCZNE | PROCES REKRUTACJI - IV SEMESTR | Zebranie z rodzicami 16.09.2019r. | Spotkanie informacyjne z kadrą pedagogiczną Nr 1/2019/2020 | PODSUMOWANIE III SEMESTRU ZAJĘĆ REALIZOWANYCH  W RAMACH PROJEKTU | NOWE POMOCE DYDAKTYCZNE | Szkolni dziennikarze działający w ramach projektu | PLAN ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH – III SEMESTR PROJEKTU | Rekrutacja semestr 3 | ZAJĘCIA DZIENNIKARSKIE | PODSUMOWANIE II SEMESTRU | Rekrutacja uzupełniająca | "Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Spotkanie informacyjne z kadrą pedagogiczną Nr 1/2018/2019 | REALIZACJA PROJEKTU W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 | PLAN ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH – II SEMESTR PROJEKTU | Projekt "Nowoczesna szkoła - kompetentny uczeń" II semestr | Rekrutacja uzupełniajaca | PROCES REKRUTACJI | Zakończenie realizacji projektu w II semestrze roku szkolnego 2017/2018 | "Zasada równości szans i niedyskryminacji w trakcie realizacji projektów unijnych" | Informacja | „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń” | Spotkanie informacyjne z Kadrą Pedagogiczną Nr 3/2017/2018 dotyczące realizacji projektu pt. "Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Plan zajęć | REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE"Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Przetarg na usługę cateringową dla uczestników projektu „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń” | Przetarg na usługę transportową dla uczestników projektu „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń” | Spotkanie informacyjne Kadry Pedagogicznej Nr 1/2017/2018

Realizacja projektu

Przetarg na usługę cateringową dla uczestników projektu „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń”

                                                                                              Krzęcin, dnia 11 grudnia 2017 r.

GMINA KRZĘCIN /

Szkoła Podstawowa

ul. Pogodna 4

73-231 Krzęcin

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

1. ZAMAWIAJĄCY:

 

GMINA KRZĘCIN /

Szkoła Podstawowa

ul. Pogodna 4

73-231 Krzęcin

 

2. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA:

 

1. Siedziba Zamawiającego

2. Strona internetowa Zamawiającego: www.bip.krzecin.pl, www.e-bip.org.pl/zskrzecin,

3. Strona www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

 

Postępowania prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasad konkurencyjności, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w ramach projektu pt. „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń”, numer umowy: RPZP.08.02.00-32-K002/17-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.2. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym
i ponadgimnazjalnym.

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

 

Dostawy realizowane będą: usługi cateringowe od dnia zawarcia umowy do końca lutego 2020 roku.

Wykonawca dostarcza posiłki do Szkoły Podstawowej w Krzęcinie zgodnie
z harmonogramem prowadzonych zajęć pozalekcyjnych. Posiłki gorące dostarczane będą sukcesywnie w ilości maksymalnie 60 szt. zgodnie z zamówieniami w dniach realizacji zajęć
w Szkole max. 5 x w tygodniu.

Posiłki należy dostarczyć do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w określonych godzinach tj. co najmniej na 15 min. przed planowanym posiłkiem.

 

5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kod: CPV 55520000-1 – Usługi dostarczania posiłków

 

Dodatkowe przedmioty zamówienia

55520000-6 Usługi przygotowywania posiłków
55320000-9 Usługi podawania posiłków
55521200-0 Usługi dowożenia posiłków
15894200-3 Posiłki gotowe

 

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dla uczestników projektu „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Projekt przewiduje zamówienie dla łącznie 275 uczestników/uczestniczek projektu usługi cateringowej.
 3. Usługodawca będzie zobowiązany do dowiezienia obiadów na miejsce realizacji projektu tj. ul. Pogodna 4, 73 – 231 Krzęcin zgodnie z harmonogramem zajęć. Szczegółowy harmonogram zostanie ustalany z Wykonawcą, którego oferta okaże się najkorzystniejsza.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie podjęcia, przerwania współpracy
  z wykonawcą usług cateringowych bez skutków prawnych – w przypadku nie uzyskania zgody, ze strony Instytucji Zarządzającej na finansowanie jakiegokolwiek etapu realizacji projektu.
 5. Usługa cateringu obejmująca „ciepły posiłek” powinna spełniać następujące wymagania:
 1. jadłospis powinien być urozmaicony,
 2. w tygodniu powinien być dostarczany ciepły posiłek co najmniej 3 razy w tyg. obiad
  z drugim daniem mięsnym lub rybnym oraz surówką, sałatką lub innymi dodatkami,
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do okresowej kontroli w zakresie zgodności wydawanych posiłków z wymogami Zamawiającego pod względem wagowym
  i ilościowym, a także pod kątem temperatury wydawanych potraw,
 4.  Zamawiający zastrzega sobie także możliwość zamówienia w zależności od potrzeb kilku obiadów dietetycznych np. wegetariańskich,
 5.  posiłek powinien składać się co najmniej z:

- zupa minimum 300 ml wraz z wkładką mięsną i pieczywem, lub

- drugie danie: I opcja: mięso/lub filetowana ryba min. 130 g, ziemniaki/ryż/kasza/frytki

minimum 150g oraz warzywa, surówki minimum 150g.

- drugie danie: II opcja: dania mączne np.: pierogi min. 8 szt. lub kluski/kopytka/pyzy min. 200 g. lub placki ziemniaczane z sosem min. 4 szt., naleśniki min. 3 szt. w każdym przypadku wraz z surówkami/warzywami o gramaturze minimum 150 g.

- kompot lub sok owocowy nie mniej niż 200 ml.

 

 1. Obiad musi być wyporcjowany dla każdego Uczestnika/ Uczestniczki i podany na ciepło, w pojemniku termoizolacyjnym, z kompletem sztućców jednorazowych i serwetkami.
 2. Dostarczane posiłki powinny być należytej jakości i być przydatne do spożycia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami.
 3. Dostarczane posiłki powinny być gorące i estetycznie podane.
 4. Dania mączne max. 1 raz w tygodniu.
 5. Posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z przepisami prawa w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m. in. ustawy z dnia
  3 stycznia 2017 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia - t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 149 ze zm.).
 6. Dokładny termin, godzina dostarczenia posiłku będzie ustalana indywidualnie
  z dostawcą w zależności od rozkładu zajęć uczestników projektu.
 7. Wykonawca musi zapewnić różnorodność posiłków.
 8. Posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami zdrowego żywienia.
 9. Posiłki nie mogą być wykonywane z produktów typu instant. Wykonawca zobowiązuje się przygotować posiłki z produktów zakupionych we własnym zakresie, wysokiej jakości bez dodatków preparatów zastępczych, preparatów zwiększających objętość i innych wpływających na zmianę smaku, zapachu, konsystencji potraw itp.
 10. Wykonawca ma obowiązek przestrzegania zasad higieny przy sporządzaniu
  i dystrybucji posiłków i utrzymanie odpowiedniej temperatury posiłków oraz przewozu pojazdem i w przystosowanych do tego celu termosach. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i odbioru naczyń oraz sztućców i dostarczenia pojemników do ich higienicznego przechowywania.
 11. Usługa cateringowa wykonywana będzie w okresie od 29 stycznia 2018 r. do końca trwania zajęć przewidzianych w projekcie (do lutego 2020 r.)
 12. Zamawiający deklaruje nawiązanie współpracy na podstawie umowy zlecenia.
 13. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić ilość posiłków zgodzie
  z zapotrzebowaniem Zamawiającego na dany dzień z zastrzeżeniem, że dane co do ilości posiłków Zamawiający zgłosi nie później niż jeden dzień przed realizacją usługi.

 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia;

2) posiadają doświadczenie w realizacji dostaw/usług będących przedmiotem zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 3)

Wykonawca na potwierdzenie posiadania doświadczenia w realizacji podobnych usług, obejmujących dostarczanie cateringu chociażby na grupowe szkolenia/kursy, całodniowe wyżywienie (grupy pow. 30 osób), itp., jest zobowiązany przedstawić informację o realizacji co najmniej 1 zamówienia w wyżej określonym charakterze wraz z dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie tego zamówienia np. list referencyjny.

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (zapewnienie dostaw własnym dostosowanym do tego transportem);

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

5) złożą oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

Ocena spełnienia ww. warunków na podstawie oświadczenia Wykonawcy – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Z udziału w postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawców nie spełniających warunków udziału w postępowaniu.

 

7. KRYTERIA OCENY OFERT

 

W procesie wyboru Wykonawcy pod uwagę zostaną wzięte następujące kryteria:

1. Cena brutto – 80% (80 punktów)

2. Klauzule społeczne – 20% (20 punktów)

 

Sposób wyliczenia punktacji:

1. Kryterium cenowe - 80% (80 punktów)

Ocenie podlegać będzie całkowita cena brutto za wyżywienie 1 uczestnika dziennie w postaci gorącego posiłku.

 

Punkty za cenę zostaną obliczone wg następującego wzoru:

 

Najniższa cena oferty

Liczba punktów = ---------------------------------------- x 100 x 80%

Cena badanej oferty

 

Maksymalna liczba punktów: 80

Punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku.

 

2. Kryterium klauzule społeczne – 20% (20 punktów)

Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia według wzoru określonego
w formularzu ofertowym zawierającym informacje czy i w jaki sposób przy realizacji zamówienia będą stosowane klauzule społeczne, tzn. ile osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (tj. m.in. osoby z niepełnosprawnościami, osoby
o niskich kwalifikacjach, tj. z wykształceniem ponadgimnazjalnym i niższym, osoby długotrwale bezrobotne, matki samotnie wychowujące dzieci, osoby sprawujące opiekę lub powracające na rynek pracy po okresie sprawowania opieki) zostanie zaangażowanych przy realizacji zamówienia minimum na cały czas jego trwania i czym się będą zajmowały przy realizacji zamówienia. Spełnienie klauzuli społecznej oznacza zaangażowanie na umowę
o pracę przez Wykonawcę przy wykonaniu zamówienia minimum 1 osoby spełniającej ww. warunki.

Punkty za kryterium dotyczące klauzuli społecznej zostaną obliczone według wzoru:

 

         oferta badana

Liczba punktów = ---------------------------------------- x 100 x 20%

oferta z największą liczbą

osób zaangażowanych w ramach

 klauzul społecznych

 

Maksymalna liczba punktów za spełnienie klauzuli społecznej: 20

Punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku.

Wykonawca zobowiązuje się przy tym do utrzymania zatrudnienia osób na w/w poziomie przez cały okres obowiązywania umowy z Zamawiającym, do przekazywania na żądanie Zamawiającego informacji i dokumentów o ogólnej liczbie osób zatrudnionych lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków.

Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania spełniania ww. wymogów przez cały okres realizacji zamówienia, a niespełnienie jednego z tych warunków powoduje możliwość odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym oraz naliczenia kary umownej w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia brutto.

 

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę.

W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej oferentów takiej samej ilości punktów, zostanie wybrana oferta zawierającą najniższą cenę.

Złożone oferty zostaną ocenione przez komisję składającą się z min. 2 osób, wyznaczoną przez Zamawiającego.

 

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta winna być sporządzona na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

2. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4. O wyborze oferty najkorzystniejszej Wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie.

 

 

 

 

 

 

9. FORMA, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

Ofertę prosimy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w sekretariacie szkoły:

Szkoła Podstawowa

ul. Pogodna 4

73-231 Krzęcin

 

koperta z dopiskiem

Wykonawca:

Usługa cateringu dla uczniów w ramach projektu pt. „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

,, Nie otwierać przed dniem 19 grudnia 2017 r. ’’

 

Ofertę należy złożyć do dnia 19 grudnia 2017 r. do godz. 13.00

Otwarcie i ocena ofert nastąpi dnia 19 grudnia 2017r. o godz. 13.30

 

1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub brak którejkolwiek z wymaganych informacji oraz za przesłanie / złożenie oferty w innym miejscu niż wskazane w niniejszym zaproszeniu.

2. O terminie złożenia oferty, w tym również przesłanej pocztą, decyduje data wpływu do

Zamawiającego.

3. Oferty złożone po terminie określonym w niniejszym zaproszeniu pozostaną bez rozpatrzenia przez Zamawiającego.

4. Niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną
w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

5. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

6. Informacja o wyborze Wykonawcy, miejscu, terminie podpisania umowy zostanie przekazana osobiście, e-mail lub pocztą tradycyjną Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

7. W przypadku gdy wartość oferty przedstawionej w odpowiedzi na zapytanie będzie wyższa od zaplanowanej w budżecie projektu, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. W sytuacji gdy Oferent nie wyrazi zgody na zmniejszenie ceny wówczas Zamawiający odrzuca jego ofertę i do negocjacji zaprasza kolejnego Oferenta, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę. W przypadku braku innych ofert Zamawiający uzna zapytanie ofertowe za nierozstrzygnięte.

8. Z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana, będzie podpisana umowa w miejscu i na warunkach określonych przez Zamawiającego (wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego).

9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert z zastrzeżeniem nieprzekroczenia wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego zamówienia.

10. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują, osobiście, faksem, pocztą lub drogą elektroniczną.

11. Odpowiedzi na pytania oraz wyjaśnienia Zamawiającego zostaną opublikowane
na portalu Baza konkurencyjności (www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl).

 

10. OSOBY DO KONTAKTÓW:

 

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest Pani Honorata Kłosek tel. 609 027 683, e-mail szkoły: szkola@krzecin.pl , telefon szkoły: 95 765 51 48

 

11. PRZEWIDYWANE ZMIANY UMOWY:

 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach, gdy:

1. Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.

2. Zmiany terminu przedmiotu wykonania umowy, termin musi umożliwiać złożenie wniosku aplikacyjnego.

3. Zmiany wysokości wynagrodzenia, w przypadku konieczności opracowania dodatkowej dokumentacji.

4. Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie.

5. Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej.

6. Wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.

 

Wykonawca może nie wyrazić zgody na zmianę zaproponowaną przez Zamawiającego
co skutkowało będzie rozwiązaniem umowy z dniem oznaczonym jako data wejścia w życie proponowanej zmiany.

 

12. UWAGI KOŃCOWE:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu
w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego.

2. Beneficjentem projektu jest Gmina Krzęcin z siedzibą: ul. Tylna 7, 73 – 231 Krzęcin, NIP: 594-15-28-641, REGON: 210966987 reprezentowanym przez Pana Bogdana Wojciecha Brzustowicza – Wójta Gminy Krzęcin.

3. Realizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa w Krzęcinie z siedziba: ul. Pogodna 4, 73 – 231 Krzęcin, NIP: 594-16-03-153, REGON: 210314658 reprezentowanym przez Panią Honoratę Kłosek – Dyrektora Szkoły.

4. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.

6. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą (poświadczą nieprawdziwe informacje).

7. Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

 

8. Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. Na wypadek takiej sytuacji Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia dodatkowych kryteriów oceny.

9. Ostateczny wybór oferentów, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po zakończeniu ewentualnych negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru opisaną powyżej.

10. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

11. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c.

12. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.

13. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami.

14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych oraz Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

16. Zamawiający może zwrócić się do Oferenta o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów wymaganych od Oferenta.

17. Oferenci, których oferta zostanie wybrana, zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie.

18. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

19. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w przedmiocie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.

20. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Dodatkowo informujemy, iż wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia innych działań wynikających z wymogów realizacji usług na rzecz projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym w szczególności: umożliwienie Instytucji Zarządzającej (Województwem Zachodniopomorskim) i innym upoważnionym przez Instytucję Zarządzającą instytucjom wglądu do dokumentów związanych z realizacją usług w ramach projektu, w tym dokumentów finansowych.

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. Formularz oferty Wykonawcy – zal1.doc.
 2. Oświadczenie o stosowaniu klauzul społecznych – zal1a.doc.
 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zal2.doc.
 4. Wykaz zrealizowanych usług cateringowych - zal3.doc.
 5. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – zal4.doc.
 6. Projekt umowy- umowa_projekt_obiady_zal_5.doc.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Krzęcinie
  ul. Pogodna 4, 73-231 Krzęcin
 • godziny pracy sekretariatu od 7 30 do 15 30
  przyjmowanie interesantów od 8 00 do 15 00

  sekretariat tel.95-765-51-48

  fax 95-765-51-48

Galeria zdjęć