Statut Szkoły

Galeria zdjęć

Spotkania informacyjne z rodzicami/prawnymi opiekunami | Realizacja projektu – V SEMESTR Spotkanie informacyjne z kadrą pedagogiczną Nr 2/2019/2020 | Miejsce organizacji zajęć w V semestrze | PLAN ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH – V SEMESTR PROJEKTU | Organizacja V semestru zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Projekt "Nowoczesna szkoła - kompetentny uczeń" V semestr | PODSUMOWANIE IV SEMESTRU ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU | „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń” plan IV semestr | Projekt "Nowoczesna szkoła - kompetentny uczeń" IV semestr | Realizacja projektu w IV semestrze  POMOCE DYDAKTYCZNE | PROCES REKRUTACJI - IV SEMESTR | Zebranie z rodzicami 16.09.2019r. | Spotkanie informacyjne z kadrą pedagogiczną Nr 1/2019/2020 | PODSUMOWANIE III SEMESTRU ZAJĘĆ REALIZOWANYCH  W RAMACH PROJEKTU | NOWE POMOCE DYDAKTYCZNE | Szkolni dziennikarze działający w ramach projektu | PLAN ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH – III SEMESTR PROJEKTU | Rekrutacja semestr 3 | ZAJĘCIA DZIENNIKARSKIE | PODSUMOWANIE II SEMESTRU | Rekrutacja uzupełniająca | "Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Spotkanie informacyjne z kadrą pedagogiczną Nr 1/2018/2019 | REALIZACJA PROJEKTU W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 | PLAN ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH – II SEMESTR PROJEKTU | Projekt "Nowoczesna szkoła - kompetentny uczeń" II semestr | Rekrutacja uzupełniajaca | PROCES REKRUTACJI | Zakończenie realizacji projektu w II semestrze roku szkolnego 2017/2018 | "Zasada równości szans i niedyskryminacji w trakcie realizacji projektów unijnych" | Informacja | „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń” | Spotkanie informacyjne z Kadrą Pedagogiczną Nr 3/2017/2018 dotyczące realizacji projektu pt. "Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Plan zajęć | REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE"Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Przetarg na usługę cateringową dla uczestników projektu „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń” | Przetarg na usługę transportową dla uczestników projektu „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń” | Spotkanie informacyjne Kadry Pedagogicznej Nr 1/2017/2018

Realizacja projektu

"Zasada równości szans i niedyskryminacji w trakcie realizacji projektów unijnych"

Dnia 28.11.2017r. o godzinie 15:00 w Szkole Podstawowej w Krzęcinie odbyło się spotkanie informacyjne dla kadry pedagogicznej oraz pracowników administracji i obsługi pt. "Zasada równości szans i niedyskryminacji w trakcie realizacji projektów unijnych", które zostało przeprowadzone przez mgr Natalię Rynkiewicz. W trakcie spotkania uczestnicy dowiedzieli się m.in. w jaki sposób należy przestrzegać równości praw kobiet i mężczyzn w odniesieniu do poszczególnych dziedzin życia. 

 

   

PROGRAM SPOTKANIA INFORMACYJNEGO DLA KADRY PEDAGOGICZNEJ PN.” ZASADA RÓWNOŚCI SZANS I NIEDYSKRYMINACJI W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTÓW UNIJNYCH”

 

Prowadząca: mgr Natalia Rynkiewicz

Termin szkolenia: 28.11.2017r.

Godzina: 1500

Miejsce: sala nr 17

Czas spotkania: 2 godziny

 

 

 1. Sporządzenie listy obecności.
 2. Zapoznanie z planem wypowiedzi.
 3. Rozdanie materiałów informacyjnych.
 4. Polityki horyzontalne – omówienie.
 5. Zasada wyrównywania szans kobiet i mężczyzn i przeciwdziałania dyskryminacji
  na rynku pracy.
 6. Działania na rzecz równości i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
 7. Akty prawne i dokumenty regulujące zasadę równości szans i niedyskryminacji - omówienie, przykłady.
 8. Zasada równości szans i niedyskryminacji.
 9. Dyskryminacja.
 10. Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność.
 11. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn.
 12. Polityka równości szans kobiet i mężczyzn.
 13. Równość płci.
 14. Sposoby realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
 15. Równość szans kobiet i mężczyzn – wyrównywanie.
 16. Traktat Amsterdamski.
 17.  Standard minimum równości szans kobiet i mężczyzn.
 18. Uniwersalne projektowanie.
 19. Dyskusja tematyczna.
 20. Zgromadzenie i złożenie dokumentacji w postaci list oraz fotografii.

 

 

BROSZURA INFORMACYJNA

 

POLITYKI HORYZONTALNE to priorytetowe kierunki rozwoju społecznego  i gospodarczego UE. Musi być on realizowany zgodnie z 3 podstawowymi politykami.

Zrównoważonym rozwojem,

Społeczeństwem informacyjnym,

Równością szans.

.

Ważne aspekty społeczne dot. kwestii dyskryminacji:

·          płeć,

·          rasa lub pochodzenie etniczne,

·          religia lub światopogląd,

·          niepełnosprawność,

·          wiek,

·         orientacja seksualna

 

Akty prawne i dokumenty regulujące zasadę równości szans i niedyskryminacji - omówienie, przykłady

Podstawowym krajowym przepisem jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483, z późn. zm.) z odniesieniem do równych praw kobiet i mężczyzn w różnych dziedzinach życia społecznego, ekonomicznego i politycznego. Mowa w nim m.in. o równym prawie do kształcenia, realizacji zawodowej, uzyskiwania awansów, wynagrodzeń, pełnienia funkcji i stanowisk  oraz otrzymywania dóbr publicznych i odznaczeń.

 

Kolejnym dokumentem jest Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2014 poz. 1502, z późn. zm.). Mowa w nim o obowiązku równego traktowania kobiet i mężczyzn w odniesieniu do różnych aspektów rzeczywistości społecznej.

 

5. Zasada równości szans i niedyskryminacji

Zasada równości szans i niedyskryminacji - umożliwienie i stworzenie warunków do prawidłowego uczestnictwa i funkcjonowania w każdej dziedzinie życia z uwzględnieniem sprawiedliwych, jednakowych zasad dla każdej osoby, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, światopogląd, religię czy orientację seksualną.

 6. Dyskryminacja

Dyskryminacją nazywamy ograniczanie, wykluczanie z określonych funkcji, ról lub różnicowanie ludzi ze względu na wiek, płeć, rasę, niepełnosprawność, wyznawaną religię, orientację seksualną czy światopogląd. Skutkiem bądź celem tego działania jest naruszenie lub zniweczenie godności osobistej danej jednostki, które może mieć odzwierciedlenie w ograniczeniu korzystania i wykonywania różnorodnych praw człowieka czy dostępu z podstawowych rodzajów wolności, w odniesieniu do równości z innymi osobami.

 

Wyróżnia się kilka typów dyskryminacji, w tym:  pośrednią, bezpośrednią, wielokrotną, w tym krzyżową, indywidualną, instytucjonalną, strukturalną.

 

7. Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność

Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność polega na wszelkim ograniczaniu, wykluczaniu lub różnicowaniu ze względu na posiadaną niepełnosprawność, które prowadzą do naruszenia lub zniweczenia uznania danej osoby, korzystania lub wykonywania wszelkich praw człowieka czy dostępu do podstawowych rodzajów wolności w odniesieniu do równości z innymi osobami. Obejmuje to wszelkie formy dyskryminacji z uwzględnieniem odmowy racjonalnego usprawnienia.

 

8. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn - zasada mająca na celu podejmowanie działań, których skutkiem jest przypisanie kobietom i mężczyznom równych praw, obowiązków, wartości społecznej, dostępu do różnorodnych zasobów, z których mogą korzystać. Zasada ma na celu gwarancję możliwości wyboru drogi życiowej bez ograniczeń i różnicowania płciowego.

9.  Polityka równości szans kobiet i mężczyzn

Polityka równości szans kobiet i mężczyzn - systematyczna, świadoma i celowa ocena danej polityki i podjętych działań w odniesieniu do wpływu na warunki życia kobiet i mężczyzn. Jej celem jest osiąganie równości szans kobiet i mężczyzn oraz efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji.

 

10.   Równość płci

Równością płci nazywamy stan, w którym kobiety i mężczyźni posiadają równe prawa i obowiązki oraz dostęp do zasobów w postaci środków finansowych czy szans rozwoju, z których mogą korzystać, a także posiadają jednakową wartość społeczną.

11. Uniwersalne projektowanie

Uniwersalne projektowanie jest projektowaniem środowiska, produktów i usług w ten sposób, by były użyteczne dla wszystkich zainteresowanych bez konieczności specjalistycznego projektowania.

Uniwersalne projektowanie nie wyklucza możliwości zapewniania dodatkowych udogodnień dla osób posiadających różne typy niepełnosprawności.  Każdy produkt projektów realizowanych ze środków EFS są dostępne dla wszystkich osób, w tym zidentyfikowanych osób z niepełnosprawnościami.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Krzęcinie
  ul. Pogodna 4, 73-231 Krzęcin
 • godziny pracy sekretariatu od 7 30 do 15 30
  przyjmowanie interesantów od 8 00 do 15 00

  sekretariat tel.95-765-51-48

  fax 95-765-51-48

Galeria zdjęć