Statut Szkoły

Galeria zdjęć

Spotkania informacyjne z rodzicami/prawnymi opiekunami | Realizacja projektu – V SEMESTR Spotkanie informacyjne z kadrą pedagogiczną Nr 2/2019/2020 | Miejsce organizacji zajęć w V semestrze | PLAN ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH – V SEMESTR PROJEKTU | Organizacja V semestru zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Projekt "Nowoczesna szkoła - kompetentny uczeń" V semestr | PODSUMOWANIE IV SEMESTRU ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU | „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń” plan IV semestr | Projekt "Nowoczesna szkoła - kompetentny uczeń" IV semestr | Realizacja projektu w IV semestrze  POMOCE DYDAKTYCZNE | PROCES REKRUTACJI - IV SEMESTR | Zebranie z rodzicami 16.09.2019r. | Spotkanie informacyjne z kadrą pedagogiczną Nr 1/2019/2020 | PODSUMOWANIE III SEMESTRU ZAJĘĆ REALIZOWANYCH  W RAMACH PROJEKTU | NOWE POMOCE DYDAKTYCZNE | Szkolni dziennikarze działający w ramach projektu | PLAN ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH – III SEMESTR PROJEKTU | Rekrutacja semestr 3 | ZAJĘCIA DZIENNIKARSKIE | PODSUMOWANIE II SEMESTRU | Rekrutacja uzupełniająca | "Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Spotkanie informacyjne z kadrą pedagogiczną Nr 1/2018/2019 | REALIZACJA PROJEKTU W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 | PLAN ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH – II SEMESTR PROJEKTU | Projekt "Nowoczesna szkoła - kompetentny uczeń" II semestr | Rekrutacja uzupełniajaca | PROCES REKRUTACJI | Zakończenie realizacji projektu w II semestrze roku szkolnego 2017/2018 | "Zasada równości szans i niedyskryminacji w trakcie realizacji projektów unijnych" | Informacja | „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń” | Spotkanie informacyjne z Kadrą Pedagogiczną Nr 3/2017/2018 dotyczące realizacji projektu pt. "Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Plan zajęć | REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE"Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Przetarg na usługę cateringową dla uczestników projektu „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń” | Przetarg na usługę transportową dla uczestników projektu „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń” | Spotkanie informacyjne Kadry Pedagogicznej Nr 1/2017/2018

Realizacja projektu

„Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń”

       W drugim semestrze roku szkolnego 2017/2018 uczniowie Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Gimnazjalnymi w Krzęcinie wzięli udział w projekcie unijnym „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu uczniowie zostali objęci trzydziestoma siedmioma rodzajami wsparcia, wśród których wyodrębnić można: zajęcia wyrównawcze, rozwijające prowadzone metodą eksperymentu, zajęcia dziennikarskie i naukę programowania oraz doradztwo zawodowe dla uczniów gimnazjum.

   W trakcie realizacji działań  uczniowie z zaangażowaniem uczestniczyli w wybranych formach wsparcia, uzupełniali i rozwijali swoją wiedzę z zakresu różnych dziedzin nauki, wykorzystując dostępne pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy i audiowizualny zakupiony w ramach projektu.  Na zajęciach nauczyciele aktywizowali uczniów w procesie dydaktycznym dzięki stosowanym metodom, formom pracy i technologiom informacyjno-komunikacyjnym.

Warto też nadmienić, że każdy uczeń biorący udział w projekcie, w dniu organizacji określonych form wsparcia, otrzymał obiad i zapewniono mu dojazd do miejscowości zamieszkania.

      Na zakończenie I semestru zajęć, w ramach ewaluacji,  przeprowadzono wśród uczniów anonimowe ankiety dotyczące oceny przydatności i atrakcyjności zajęć.

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Krzęcinie
    ul. Pogodna 4, 73-231 Krzęcin
  • godziny pracy sekretariatu od 7 30 do 15 30
    przyjmowanie interesantów od 8 00 do 15 00

    sekretariat tel.95-765-51-48

    fax 95-765-51-48

Galeria zdjęć