Statut Szkoły

Galeria zdjęć

Spotkania informacyjne z rodzicami/prawnymi opiekunami | Realizacja projektu – V SEMESTR Spotkanie informacyjne z kadrą pedagogiczną Nr 2/2019/2020 | Miejsce organizacji zajęć w V semestrze | PLAN ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH – V SEMESTR PROJEKTU | Organizacja V semestru zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Projekt "Nowoczesna szkoła - kompetentny uczeń" V semestr | PODSUMOWANIE IV SEMESTRU ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU | „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń” plan IV semestr | Projekt "Nowoczesna szkoła - kompetentny uczeń" IV semestr | Realizacja projektu w IV semestrze  POMOCE DYDAKTYCZNE | PROCES REKRUTACJI - IV SEMESTR | Zebranie z rodzicami 16.09.2019r. | Spotkanie informacyjne z kadrą pedagogiczną Nr 1/2019/2020 | PODSUMOWANIE III SEMESTRU ZAJĘĆ REALIZOWANYCH  W RAMACH PROJEKTU | NOWE POMOCE DYDAKTYCZNE | Szkolni dziennikarze działający w ramach projektu | PLAN ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH – III SEMESTR PROJEKTU | Rekrutacja semestr 3 | ZAJĘCIA DZIENNIKARSKIE | PODSUMOWANIE II SEMESTRU | Rekrutacja uzupełniająca | "Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Spotkanie informacyjne z kadrą pedagogiczną Nr 1/2018/2019 | REALIZACJA PROJEKTU W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 | PLAN ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH – II SEMESTR PROJEKTU | Projekt "Nowoczesna szkoła - kompetentny uczeń" II semestr | Rekrutacja uzupełniajaca | PROCES REKRUTACJI | Zakończenie realizacji projektu w II semestrze roku szkolnego 2017/2018 | "Zasada równości szans i niedyskryminacji w trakcie realizacji projektów unijnych" | Informacja | „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń” | Spotkanie informacyjne z Kadrą Pedagogiczną Nr 3/2017/2018 dotyczące realizacji projektu pt. "Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Plan zajęć | REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE"Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Przetarg na usługę cateringową dla uczestników projektu „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń” | Przetarg na usługę transportową dla uczestników projektu „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń” | Spotkanie informacyjne Kadry Pedagogicznej Nr 1/2017/2018

Realizacja projektu

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE"Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń"

 

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń” realizowanym przez
GMINĘ KRZĘCIN/SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W KRZĘCINIE

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki udziału oraz podstawowe kryteria rekrutacji Uczestników/Uczestniczek Projektu „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś Priorytetowa 8. Edukacja. Działanie 8.2. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym                             i ponadgimnazjalnym.
 2. Beneficjentem projektu jest Gmina Krzęcin, która nadzoruje realizację projektu.
 3. Realizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa w Krzęcinie.
 4. Biuro projektu znajduje się w Szkole Podstawowej w Krzęcinie, 73-231 Krzęcin, ul. Pogodna 4,
  tel. 95 7655148, e-mail: szkola@krzecin.pl.
 5. Projekt realizowany jest w okresie 01.11.2017 - 31.03.2021.
 6. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 249 uczniów z kl. I-VIII Szkoły Podstawowej
   i klas II - III Gimnazjum w Krzęcinie.
 7. Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy 249 uczniów Szkoły Podstawowej w Krzęcinie poprzez rozwój kompetencji kluczowych m.in. w zakresie humanistycznym i nauk matematyczno - przyrodniczych, kreatywności i pracy zespołowej oraz uczestnictwie w indywidualnym doradztwie edukacyjno - zawodowym.

 

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Projekcie - oznacza to projekt pt. „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń” realizowanego       w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 8. Edukacja. Działanie 8.2. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym       i ponadgimnazjalnym.
 2. Beneficjencie projektu - oznacza to Gminę Krzęcin.
 3. Realizatorze projektu - oznacza to Szkołę Podstawową w Krzęcinie.
 4. Uczestniku/Uczestniczce Projektu - oznacza to ucznia/uczennicę Szkoły Podstawowej                    w Krzęcinie, 73-231 Krzęcin, ul. Pogodna 4.

§ 3

Formy wsparcia

 1. Projekt zakłada udzielenie wsparcia w okresie 11.2017 - 03.2021 roku 249 uczniom/ uczennicom Szkoły Podstawowej w Krzęcinie.
 2. Wsparcie w ramach projektu, jest następujące:

semestr I-III:

 1. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze:

SP:

- z matematyki (3grupy (6osobowe) x 2h x 12tyg.; razem 216h)

- z j. polskiego (3grupy (6osobowe) x 2h x 12tyg.; razem 216h)

- z j. angielskiego (2grupy (6osobowe) x 2h x 12tyg.; razem 144h)

- z przyrody (1grupa (8osobowa) x 2h x 12tyg.; razem 72h)

- z historii (1grupa (8osobowa) x 2h x 12tyg.; razem 72h)

 

Gimnazjum:

- z matematyki (3grupy (6osobowe) x 2h x 12tyg.; razem 216h)

- z j. polskiego (3grupy (6osobowe) x 2h x 12tyg.; razem 216h)

- z j. angielskiego (1grupa (6osobowe) x 2h x 12tyg.; razem 72h)

- z historii (1grupa (6osobowa) x 2h x 12tyg.; razem 72h)

- z fizyki (1grupa (6osobowa) x 2h x 12tyg.; razem 72h)

 

 1. kółka zainteresowań:

SP:

- z j. polskiego (2grupy (8osobowe) x 2h x 12tyg.; razem 144h)

- z j. angielskiego (2grupy (6osobowe) x 2h x 12tyg.; razem 144h)

- warsztaty dziennikarskie (1grupa (10osobowa) x 2h x 12tyg.; razem 72h)

 

Gimnazjum:

- z j. polskiego (1grupa (8osobowa) x 2h x 12tyg.; razem 72h)

- z j. angielskiego (1grupa (8osobowa) x 2h x 12tyg.; razem 72h)

- z j. niemieckiego (1grupa (8osobowa) x 2h x 12tyg.; razem 72h)

 

 1. zajęcia rozwijające uzdolnienia oparte na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych:

SP:

- z matematyki (3grupy (6osobowe) x 2h x 12tyg.; razem 216h)

- z przyrody (1grupa (6osobowe) x 2h x 12tyg.; razem 72h)

 

Gimnazjum:

- zajęcia z matematyki (1grupa (8osobowa) x 2h x 12 tyg.; razem 72h)

- zajęcia z biologii (1grupa (8osobowa) x 2h x 12tyg.; razem 72h)

- zajęcia z fizyki (1grupa (8osobowa) x 2h x 12tyg.; razem 72h)

- zajęcia z chemii (1grupa (8osobowa) x 2h x 12tyg.; razem 96h)  

 

- zajęcia z geografii (1grupa (8osobowa) x 2h x 12tyg.; razem 48h) - zajęcia odbywały sie przez 2 semestry

 1. zajęcia rozwijające z nauki programowania (1 grupa(8osobowa) x 2h x 12tyg.; razem 72h)
 2. semestr IV:

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

- z matematyki (4grupy (6osobowe) x 2h x 12tyg.; razem 96h)

- z j. polskiego (4 grupy (6osobowe) x 2h x 12tyg.; razem 96h)

- z j.angielskiego (1 grupa (6osobowa) x2h x 12 tyg.; razem 24h)

- kółka zainteresowań:

- z j. polskiego (1grupa (8osobowe) x 2h x 12tyg.; razem 24h)

- z j. angielskiego (2 grupy (8osobowe) x 2h x 12tyg.; razem 48h)

 

- zajęcia rozwijające z nauki programowania (1 grupa(8osobowa) x 2h x 12tyg.; razem 24h

 

 1. semestr V:

 - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

- z matematyki (3grupy (6osobowe) x 2h x 12tyg.; razem 72h)

- z j. polskiego (3 grupy (6osobowe) x 2h x 12tyg.; razem 72h)

- kółka zainteresowań:

- z  matematyki (1grupy (8 osobowe) x 2h x 12tyg.; razem 24h)

- z j. angielskiego (2grupy (8osobowe) x 2h x 12tyg.; razem 48h)

 

- zajęcia rozwijające z nauki programowania (2 grupy(8osobowe) x 2h x 12tyg.; razem 48h

- zajęcia językowo-teatralne (1grupa (8osobowe) x 2h x 12tyg.; razem 24h)

- zajęcia  matematyczno-przyrodnicze (1grupa (8osobowe) x 2h x 12tyg.; razem 24h)

 

 1. semestr VI:

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

- z matematyki (3grupy (6osobowe) x 2h x 12tyg.; razem 72h)

- z j. polskiego (3 grupy (6osobowe) x 2h x 12tyg.; razem 72h)

- kółka zainteresowań:

- z j. angielskiego (2grupy (8osobowe) x 2h x 12tyg.; razem 48h)

 

- zajęcia rozwijające z nauki programowania (2 grupy(8osobowe) x 2h x 12tyg.; razem 48h

- zajęcia językowo-teatralne (1grupa (8osobowe) x 2h x 12tyg.; razem 24h)

- zajęcia  matematyczno-przyrodnicze (1grupa (8osobowe) x 2h x 12tyg.; razem 24h)

 

 

 1. indywidualne doradztwo edukacyjno - zawodowe dla 85 uczestników projektu, zajęcia realizowane przez 4 semestry (uczniowie z Gimnazjum: semestr I – 32os., semestr II – 21os.; uczniowie Szkoły Podstawowej: semestr III – 16os., semestr IV – 16os.), w wymiarze 2 godzin dla jednego ucznia; razem 170h.

 

 1. formy wsparcia zaplanowane na V i VI semestr trwania projektu obejmują  oddziały klasowe I-VIII
 1. wszystkim Uczestnikom zajęć wyrównawczych oraz zajęć rozwijających uzdolnienia zapewniony jest obiad.
 2. uczestnikom projektu spoza Krzęcina zapewniony jest odwóz do domu.

§ 4

Kryteria uczestnictwa w projekcie

 1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:
 1. zapoznanie się z niniejszym Regulaminem,
 2. wypełnienie i złożenie następujących załączników dostępnych w biurze projektu, tak, aby każda osoba mogła wziąć udział w projekcie, bez względu na płeć:
 • formularza zgłoszeniowego do projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 1                   do niniejszego Regulaminu (dot. nowych osób),
 • formularz zgłoszeniowy do projektu dla Uczestnika Projektu (dot. osób, które juz uczestniczą w projekcie, zgodnie z załącznikiem nr 2),
 • deklaracja uczestnictwa w projekcie (w dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć, zgodnie
  z załącznikiem nr 3 ),
 • oświadczenie Uczestnika Projektu dot. informacji o przetwarzaniu danych osobowych
   (w dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć, zgodnie z załącznikiem nr 6),

-    załącznik nr 4 i załącznik nr 5 - nie są obligatoryjne.

 1. zakwalifikowanie do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną, składającą się z min. trzech osób.

§ 5

Zasady rekrutacji Uczestników Projektu

 1. Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w następujących terminach:
 • styczeń 2018 r.
 • wrzesień 2018 r.
 • luty-marzec 2019 r.
 • wrzesień 2019 r.
 • luty-marzec 2020 r.
 • wrzesień 2020 r.
 1. Kwalifikacja uczestników/uczestniczek projektu dokonywana jest przez Komisję Rekrutacyjną.
 2. Jeden uczeń może wziąć udział w kilku formach wsparcia.
 3. Każdy uczestnik projektu weźmie udział w doradztwie edukacyjno – zawodowym (tylko klas VII-VIII SP i Gimnazjum)

 

 

 

Ocena końcowa z danego przedmiotu

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

 

- ocena niedostateczna, ocena dopuszczająca

5 pkt.

- ocena dostateczna

3 pkt.

- ocena dobra

0 pkt.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia:

 

- ocena bardzo dobra, ocena celująca

5 pkt.

- ocena dobra

3 pkt.

- ocena dostateczna

0 pkt.

Miejsce zamieszkania ucznia/uczennicy

Wieś

5 pkt.

Miasto

0 pkt.

Dochód na osobę w rodzinie (na podstawie oświadczenia o wysokości dochodu-załącznik nr 4)

do 1000 zł

5 pkt.

1000 – 1500

3 pkt.

1501 – 2000

1 pkt.

2001 i >

0 pkt.

Orzeczenie o niepełnosprawności (na podstawie kserokopii dokumentu wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności)
o Niepełnosprawności)

1 pkt.

Opinia lub Orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (na podstawie kserokopii dokumentu znajdującego się w dokumentacji pracy Pedagoga Szkolnego)

3 pkt.

Dziecko z niepełnej rodziny (na podstawie oświadczenia- załącznik nr 5)

1pkt.

Rodzic/opiekun dziecka jest osobą bezrobotną (na podstawie zaświadczenia

1 pkt.

z PUP)

 

Rodzina dziecka jest objęta pomocą OPS (na podstawie zaświadczenia z

1 pkt.

OPS)

 

 

 
 1. Szczegółowe kryteria rekrutacji uczestników:

 

 1. Komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji uczestników projektu biorąc pod uwagę:
 1. terminowość złożenia deklaracji,
 2. kompletność i poprawność złożonych dokumentów rekrutacyjnych,
 3. kryteria rekrutacji w projekcie wymienione w pkt. 5 niniejszego paragrafu.
 4. w przypadku uczniów o takiej samej liczbie punktów wyższe miejsce na liście zajmie uczeń
  z orzeczeniem o niepełnosprawności lub opinii/orzeczeniu Poradni Psychologiczno/Pedagogicznej.
 5. w przypadku niedostarczenia oświadczenia/zaświadczenia wymienionego w kryteriach rekrutacji przyznawanych jest 0 pkt.
 1. Rekrutacja uczestników odbywać się będzie z poszanowaniem zasad równości szans, w tym przeciwdziałania dyskryminacji.
 2. Listy uczniów zakwalifikowanych do udziału w poszczególnych formach wsparcia będą ustalane według ilości uzyskanych punktów.
 3. W przypadku, gdy liczba chętnych do udziału w poszczególnych formach wsparcia w ramach projektu przewyższy liczbę przewidzianych miejsc, zostaną utworzone listy rezerwowe.
 4. Listy rezerwowe będą tworzone według kryteriów określonych w pkt. 5 niniejszego paragrafu.
 5. Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z list podstawowych (przed rozpoczęciem realizacji wsparcia lub w przypadku, gdy liczba zrealizowanych godzin przypadających na 1 uczestnika nie przekracza 30 % ogólnej liczby godzin wsparcia).
 6. Podstawą kwalifikowania osób z list rezerwowych będzie ten sam typ wsparcia (na przykład        w przypadku rezygnacji osoby z zajęć pozalekcyjnych -zajęcia z matematyki, na jej miejsce zostanie przyjęta pierwsza osoba na liście rezerwowej, zainteresowana tą formą wsparcia).
 7. Listy uczniów zakwalifikowanych na zajęcia zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w szkole.
 8. Osoby z list rezerwowych otrzymają wsparcie niewykorzystane przez osobę, którą zastąpiły.
 9. Informacje na temat rekrutacji umieszczane będą na tablicy ogłoszeń w szkole oraz na stronie internetowej szkoły i Beneficjenta.
 10. Osoby, które pierwszy raz chcą przystąpić do projektu składają formularz rekrutacyjny wraz
  z załącznikami (zgodnie z załącznikiem nr 1,4 i 5).
 11. Osoby, które są już Uczestnikami Projektu i chcą raz jeszcze wziąć udział w dodatkowych zajęciach wypełniają formularz rekrutacyjny, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 6

Zasady uczestnictwa w Projekcie - Prawa i obowiązki uczestników projektu

 1. Uczestnicy Projektu mają obowiązek:
 1. przestrzegania niniejszego Regulaminu,
 2. podpisania oświadczenia Uczestnika/Uczestniczki Projektu o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych,
 3. regularne i punktualne uczestnictwo w zajęciach w ramach projektu,
 4. rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć, poddawanie się monitoringowi zgodnie z zasadami o których mowa w § 7.
 1. W przypadku nieobecności na zajęciach organizowanych w ramach projektu, uczestnik/uczestniczka zobowiązuje się do samodzielnego uzupełniania nieopanowanych treści i umiejętności.
 2. Usprawiedliwienie opuszczonych zajęć następuje z przyczyn:
 1. zdrowotnych.
 2. innych - należy wyjaśnić okoliczności i przedstawić dokument potwierdzający wystąpienie określonych okoliczności.
 1. Przekroczenie 20% nieobecności na zajęciach (bez usprawiedliwienia) będzie wiązało się                z koniecznością wyjaśnienia przyczyn nieobecności ucznia przez jego rodziców/ opiekunów prawnych, a w przypadku braku usprawiedliwienia - skreśleniem z listy uczestników Projektu.
 2. W trakcie zajęć w szkole uczniowie/uczestnicy biorący udział w projekcie otrzymają ciepły posiłek - obiad.
 3. Każdy z Uczestników Projektu ma prowadzoną Kartę Indywidualnego Udzielonego Wsparcia, zgodnie z załącznikiem 7.

 

§ 7

Zasady monitoringu

 1. Na każdych zajęciach w ramach projektu obowiązywać będą dzienniki zajęć z listami obecności gdzie notowane będą obecności uczestników/uczestniczek.
 2. Uczestnicy/uczestniczki projektu zobowiązani są do wypełniania ankiet monitorujących i ewaluacyjnych w trakcie uczestnictwa w projekcie.
 3. Rodzice uczestników/uczestniczek zobowiązani są informować Koordynatora Realizatora Projektu o ewentualnych zmianach swojej sytuacji (np. zmiana miejsca zamieszkania czy zameldowania).
 4. Informacje, o których mowa w punktach 1-3 będą wykorzystywane do wywiązania się z obowiązków sprawozdawczych z realizacji Projektu wobec Instytucji Pośredniczącej.

§ 8

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie

 1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.
 2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez Uczestnika Projektu w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika/Uczestniczki Projektu z listy uczestników szkolenia w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia społecznego.
 4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika/Uczestniczki Projektu z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej zgodnie    z zasadami zawartymi w § 5.
 5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnik/Uczestniczka projektu zobowiązany jest do zwrotu materiałów edukacyjnych otrzymanych od organizatora. Materiały zostaną przekazane osobie z listy rezerwowej, która zajmie jego miejsce.

 

§ 9

Regulamin posiłków

W dniu odbywających się zajęć wszyscy Uczestnicy/Uczestniczki Projektu (zajęć specjalistycznych oraz zajęć wyrównawczych) korzystają z gorącego posiłku - obiadu.

Posiłek wydawany będzie w stołówce Szkoły Podstawowej w Krzęcinie, ul. Pogodna 4.

 

 

 

§ 10

Regulamin odwozów

 1. Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu spoza Krzęcina zapewniony jest odwóz do domu.
 2. Uczestnicy/Uczestniczki korzystający z przewozów zobowiązani są do przestrzegania regulaminu   i dostosowania się do uwag przewoźnika z uwagi na bezpieczeństwo swoje i innych pasażerów.

 

 

 

Załączniki:

załącznik nr 1 wzór formularza zgłoszeniowego do projektu.

załącznik nr 2 wzór formularza zgłoszeniowego do projektu dla Uczestnika Projektu.

załącznik nr 3 wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie.

załącznik nr 4 wzór oświadczenia o uzyskanym dochodzie.

załącznik nr 5 wzór oświadczenia o pochodzeniu dziecka z niepełnej rodziny.

załącznik nr 6 wzór oświadczenia uczestnika projektu dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych.

załącznik nr 7 wzór karty indywidualnego udzielonego wsparcia.

 

FORMULARZ PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A POLA WYBORU ZAZNACZYĆ ”X”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU

Tytuł Projektu

„Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń”

 

 

Załącznik 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Dane osobowe

Imię

 

Nazwisko

 

Płeć

□ Kobieta □ Mężczyzna

PESEL

 

      Wykształcenie

 

II

Adres zameldowania

Ulica

 

Nr budynku

 

Nr lokalu

 

Miejscowość

 

      Kod pocztowy

 

Poczta

 

Gmina

 

Powiat

 

      Województwo

 

Kraj

 

III

   Adres zamieszkania

(jeśli inny niż zameldowania)

Ulica

 

Nr budynku

 

Nr lokalu

 

Miejscowość

 

Miasto/wieś

□ Miasto □ Wieś

      Kod pocztowy

 

Poczta

 

Gmina

 

Powiat

 

     Województwo

 

Kraj

 

 

 

 

IV

Dane

Tel. kontaktowy

 

Adres e-mail

 

Klasa

 

 

 

Czy jesteś osobą należącą do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrantem, osobą obcego pochodzenia ?

 • Tak
 • Nie
 • odmawiam podania danych

 

Czy jesteś osobą bezdomną
 lub dotkniętą wykluczeniem
z dostępu do mieszkań?

 

 • Tak
 • Nie

 

 

Czy jesteś osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej?

 

 

 • Tak
 • Nie
 • odmawiam podania danych

 

V

Wybór formy wsparcia

 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego
 • Kółko zainteresowań z języka angielskiego
 • Kółko zainteresowań z matematyki
 • Zajęcia językowo-teatralne
 • Zajęcia matematyczno-przyrodnicze
 • Nauka programowania

 

 

 

 

VI

Ocena końcowa
z przedmiotu

(wybranej formy wsparcia
- wypełnia rodzic uczniów klas IV-VIII)

matematyka ……………………..

język polski ……………………..

język angielski ……………………..

informatyka ……………………….

VII

Dochód na osobę
w rodzinie
(na podstawie oświadczenia)

 

 • do 1000 zł
 • 1000 - 1500
 • 1501 – 2000
 • 2001 i >

VIII

Orzeczenie
o niepełnosprawności uczestnika/uczestniczki projektu

 

 

 

 • Tak
 • Nie

IX

Orzeczenie/ opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 

 • Tak
 • Nie

            

X

Uczeń z niepełnej rodziny (na podstawie oświadczenia rodzica)

 

 • Tak
 • Nie

 

XI

Rodzic/opiekun jest osobą bezrobotną
(na podstawie zaświadczenia
z PUP)

 

 • Tak
 • Nie

 

XII

Rodzina ucznia jest objęta pomocą OPS (na podstawie zaświadczenia
z OPS)

 

 • Tak
 •  Nie

 

 

 

 

 

         OŚWIADCZENIA KANDYDATA:

 

 

 1. Świadomy/a odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy oświadczam, że dane zawarte w niniejszym Formularzu są zgodne ze stanem faktycznym. Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Biura Projektu
  o wszelkich zmianach ww. danych.
 2. Jestem świadomy/a, że złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne
   z zakwalifikowaniem mnie do udziału w Projekcie.

 

 

 

 

Krzęcin, ……………………………………….
                       
miejscowość , data

                                                                                                 …………………………………………………………………….
     czytelny podpis rodzica/opiekuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 2

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU dla Uczestnika Projektu

Imię i nazwisko Uczestnika Projektu: ………………………………………………………………………………..

I

Wybór formy wsparcia

 

 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego
 • Kółko zainteresowań z języka angielskiego
 • Kółko zainteresowań z matematyki
 • Zajęcia językowo-teatralne
 • Zajęcia matematyczno-przyrodnicze
 • Nauka programowania

 

 

 

 

II

Ocena końcowa
z przedmiotu

(wybranej formy wsparcia
- wypełnia rodzic uczniów klas IV-VIII)

matematyka ……………………..

język polski ……………………..

język angielski ……………………..

informatyka ……………………….

III

Orzeczenie/ opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 

 • Tak
 • Nie

 

 

        Oświadczam, iż pozostałe dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym złożonym podczas wcześniejszej rekrutacji do zajęć realizowanych w ramach projektu, pozostają bez zmian. 

       Jednocześnie zobowiązuję się do każdorazowego zgłoszenia i naniesienia zmian dotyczących danych, niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji uczestnika.

Krzęcin, dnia………………………….
         
Miejscowość , data                                                        ………………………………………………………………………….
                                                                                                                                       czytelny podpis uczestnika projektu

 

                                                                                                                            ……………………………………………………………………….
                                                                                                                                       czytelny podpis rodzica/opiekuna

 

 

Załącznik 3

DEKLARACJA Uczestnictwa w Projekcie

Imię i nazwisko Uczestnika Projektu: ………………………………………………………………………………..

 

Oświadczam, iż:

Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń”, akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Deklaruję, że wezmę udział w doradztwie edukacyjno-zawodowym (do. uczniów klas VII-VIII), a także w formach wsparcia, do których zostanę zakwalifikowany.

Spełniam kryteria uprawniające mnie do udziału w Projekcie określone w „Regulaminie”.

Zostałem/am poinformowany/a, że Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zostałem/am poinformowany/a, że udział w Projekcie jest dobrowolny i bezpłatny.

Zapoznałem/am się z warunkami oraz ewentualnymi konsekwencjami rezygnacji lub usunięcia z Projektu określonymi w „Regulaminie”.

 

Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych i/lub ewaluacyjnych oraz innych badaniach dotyczących realizowanego Projektu na początku, w trakcie i po zakończeniu jego realizacji.

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku w związku z realizacją Projektu. Rozpowszechnianie to może przybrać w szczególności formę publikacji zdjęć
z prowadzonych zajęć.

 

Krzęcin, ……………………………………….
                       
miejscowość , data

                                                                                                 …………………………………………………………………….
     czytelny podpis rodzica/opiekuna

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             Załącznik 4OŚWIADCZENIE O UZYSKANYM DOCHODZIE

 

(wypełnia osoba uzyskująca dochód z tytułu np.: wynagrodzenia z pracy, renty, emerytury, stażu, świadczeń rodzinnych, alimentów, świadczeń z MOPS, dofinansowania do mieszkania i inne dochody bez względu na tytuł i źródło z wyjątkiem dochodu z gospodarstwa rolnego, działalności na zasadach ogólnych, działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym)

 

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………………………………………………….

zamieszkały/a …………………………………………………………………………………………………………………………….

oświadczam, że w miesiącu styczniu 2020r. uzyskałem/łam dochód netto na osobę
w rodzinie:

 

 • do 1000 zł
 • 1000 - 1500
 • 1501 – 2000
 • 2001 i >


Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

                            ………………………………………………………………………….
             czytelny podpis uczestnika projektu
                                                 

………………………………………………………………………….
               czytelny podpis rodzica/opiekuna

Pouczenie

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa o pomocy społecznej nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 2. składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się:

 1. jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
 2. zasiłku celowego,
 3. pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty,
 4. wartości świadczenia w naturze,
 5. świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
 6. dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

 

                                                                                                                            

 Załącznik 5


OŚWIADCZENIE O POCHODZENIU DZIECKA Z NIEPEŁNEJ RODZINY

Ja, niżej podpisany(a),
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                  (imię i nazwisko rodzica składającego oświadczenie)

zamieszkały(a)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania: kod miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania)

 

Oświadczam, że jesteśmy rodziną niepełną.
Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Krzęcin, dnia………………………….
         
miejscowość , data

 

                                                                                 

 

 

                                                                                                                                 ……………………………………………………………………….
                                                                                                  czytelny podpis rodzica/opiekuna

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 6

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

 

 

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

W związku z przystąpieniem do projektu pn. Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń przyjmuję do wiadomości, iż:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest:
 1. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego mający siedzibę przy ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zwanego dalej RPO WZ 2014-2020, w ramach zbioru „Projekty RPO WZ 2014-2020”,
 2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa, dla danych w ramach zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”.
 1. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  – dane osobowe są  niezbędne dla realizacji RPO WZ 2014-2020 na podstawie:
  1. w odniesieniu do zbioru „Projekty RPO WZ 2014-2020”:
 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
  17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),
 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
  17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.),
 3. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);
  1. w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”:
 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
  17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
  17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
 3. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),
 4. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).
 1. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu pn. Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WZ 2014-2020.
 2. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, beneficjentowi realizującemu projekt – Gmina Krzęcin, ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin  oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – Szkoła Podstawowa, ul. Pogodna 4, 73-231 Krzęcin . Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta.  Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WZ 2014-2020, a także podmiotom świadczącym usługi pocztowe.
 3. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
 4. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.
 5. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy.
 6. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 8. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia RPO WZ 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
 9. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z właściwym Inspektorem Ochrony Danych  odpowiednio pod wskazanymi adresami poczty elektronicznej:
 1. abi@wzp.pl
 2. iod@miir.gov.pl
 1. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 

 

 

 

 

Krzęcin, dnia…………………………                                         ……………………………………………………………………….
                   
miejscowość , data                                                 czytelny podpis rodzica/opiekuna     

 

Załącznik 7

 

 

Informacja o otrzymanym wsparciu
Uczestnika/Uczestniczki projektu

pt. „Nowoczesna szkoła – kompetentny uczeń”

 

 

Nazwisko i imię ………………………………………………………………….

 

 

 

 

Rodzaj wsparcia:

Lp.

Nazwa wsparcia/ zajęć

Data rozpoczęcia zajęć

Data zakończenia zajęć

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data rozpoczęcia udziału w projekcie ………………………………………….

 

Data zakończenia udziału w projekcie………………………………………….

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Krzęcinie
  ul. Pogodna 4, 73-231 Krzęcin
 • godziny pracy sekretariatu od 7 30 do 15 30
  przyjmowanie interesantów od 8 00 do 15 00

  sekretariat tel.95-765-51-48

  fax 95-765-51-48

Galeria zdjęć