Statut Szkoły

Galeria zdjęć

Spotkania informacyjne z rodzicami/prawnymi opiekunami | Realizacja projektu – V SEMESTR Spotkanie informacyjne z kadrą pedagogiczną Nr 2/2019/2020 | Miejsce organizacji zajęć w V semestrze | PLAN ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH – V SEMESTR PROJEKTU | Organizacja V semestru zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Projekt "Nowoczesna szkoła - kompetentny uczeń" V semestr | PODSUMOWANIE IV SEMESTRU ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU | „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń” plan IV semestr | Projekt "Nowoczesna szkoła - kompetentny uczeń" IV semestr | Realizacja projektu w IV semestrze  POMOCE DYDAKTYCZNE | PROCES REKRUTACJI - IV SEMESTR | Zebranie z rodzicami 16.09.2019r. | Spotkanie informacyjne z kadrą pedagogiczną Nr 1/2019/2020 | PODSUMOWANIE III SEMESTRU ZAJĘĆ REALIZOWANYCH  W RAMACH PROJEKTU | NOWE POMOCE DYDAKTYCZNE | Szkolni dziennikarze działający w ramach projektu | PLAN ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH – III SEMESTR PROJEKTU | Rekrutacja semestr 3 | ZAJĘCIA DZIENNIKARSKIE | PODSUMOWANIE II SEMESTRU | Rekrutacja uzupełniająca | "Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Spotkanie informacyjne z kadrą pedagogiczną Nr 1/2018/2019 | REALIZACJA PROJEKTU W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 | PLAN ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH – II SEMESTR PROJEKTU | Projekt "Nowoczesna szkoła - kompetentny uczeń" II semestr | Rekrutacja uzupełniajaca | PROCES REKRUTACJI | Zakończenie realizacji projektu w II semestrze roku szkolnego 2017/2018 | "Zasada równości szans i niedyskryminacji w trakcie realizacji projektów unijnych" | Informacja | „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń” | Spotkanie informacyjne z Kadrą Pedagogiczną Nr 3/2017/2018 dotyczące realizacji projektu pt. "Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Plan zajęć | REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE"Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Przetarg na usługę cateringową dla uczestników projektu „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń” | Przetarg na usługę transportową dla uczestników projektu „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń” | Spotkanie informacyjne Kadry Pedagogicznej Nr 1/2017/2018

Realizacja projektu

Spotkanie informacyjne z kadrą pedagogiczną Nr 1/2019/2020

 

Krzęcin, 09.09.2019r.

 

Porządek spotkania informacyjnego Nr 1/2019/2020  z Kadrą Pedagogiczną dotyczącego realizacji projektu „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

 

1. Sporządzenie listy obecności.

2. Wybór protokolanta.

3. Zapoznanie z postanowieniami ogólnymi Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa
w Projekcie "Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

4. Przedstawienie form oferowanego wsparcia w IV semestrze trwania projektu:

a) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;

b) kółka zainteresowań;

d) termin zajęć: poniedziałek-piątek 7,8,9 godzina lekcyjna (do ustalenia).

5. Kryteria uczestnictwa.

6. Zasady rekrutacji.

7. Zasady uczestnictwa w Projekcie - Prawa i obowiązki uczestników.

8. Zasady monitoringu.

9. Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie.

10. Regulamin posiłków.

11. Regulamin odwozów.

12.  Określenie warunków pracy nauczycieli biorących udział w projekcie i przekazanie wymogów formalnych związanych z realizacją zajęć – przedstawienie zakresu obowiązków.

13. Zbiór podpisów nauczycieli deklarujących realizację proponowanych zajęć.

14. Sporządzenie listy z danymi osobowymi niezbędnymi do przeprowadzenia dalszego procesu rekrutacji.

15. Informacja dotycząca możliwości zakupu niezbędnych pomocy dydaktycznych
 do realizacji określonych zajęć odbywających się w ramach projektu.

16. Dyskusja tematyczna.

17. Podpisanie i złożenie protokołu wraz z dokumentacją fotograficzną.

 

Protokół spotkania informacyjnego z Kadrą Pedagogiczną
Nr 1/2019/2020 dotyczącego realizacji projektu

"Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

 

DATA: 09.09.2019r.

PROWADZĄCY: mgr Natalia Rynkiewicz

SALA: nr 17

ILOŚĆ OBECNYCH OSÓB:  6

 

PRZEBIEG SPOTKANIA:

 

 

            Na początku spotkania sporządzono listę obecności. Po czynnościach organizacyjno-porządkowych nastąpił wybór protokolanta. Następnie doszło do przedstawienia porządku spotkania informacyjnego z Kadrą Pedagogiczną Nr 1/2019/2020 dotyczącego realizacji projektu "Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń", który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

           Pierwszym punktem spotkania było zapoznanie z postanowieniami ogólnymi Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie. Prowadząca przedstawiła formy oferowanego wsparcia, na które składają się: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, kółka zainteresowań oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe. Rozpoczęcie realizacji IV semestru zajęć zaplanowane jest na październik 2019r.

          Kolejnym punktem spotkania stało się przedstawienie kryteriów uczestnictwa
w oferowanych formach wsparcia oraz zasady rekrutacji, które dokładnie opisuje Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie zaktualizowany na potrzeby pracy.  Poinformowano również nauczycieli o prawach i obowiązkach uczniów uczestniczących w danych zajęciach, zasadach monitoringu oraz procedurze rezygnacji z uczestnictwa w nich. Dalej przedstawiono regulamin posiłków i odwozów.

            W następnej części spotkania wywiązała się dyskusja tematyczna oraz zbiór podpisów nauczycieli deklarujących udział w projekcie. Sporządzono również listy z danymi osobowymi pracowników i zapoznano grono zainteresowanych współpracą
z zakresem obowiązków dla pracowników pedagogicznych zaangażowanych w projekt.  Przekazano też informacje dotyczącą możliwości zakupu niezbędnych pomocy dydaktycznych do realizacji określonych zajęć, odbywających się w ramach projektu. Ostatnią czynnością spotkania stało się podpisanie i złożenie protokołu oraz dołączenie dokumentacji fotograficznej.

   

 

PODPIS PROTOKOLANTA

 

mgr Anna Rejek

                                         

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Krzęcinie
    ul. Pogodna 4, 73-231 Krzęcin
  • godziny pracy sekretariatu od 7 30 do 15 30
    przyjmowanie interesantów od 8 00 do 15 00

    sekretariat tel.95-765-51-48

    fax 95-765-51-48

Galeria zdjęć