Statut Szkoły i ZWSO

Galeria zdjęć

Zapytanie ofertowe - usługa cateringu 2020 r. Załączniki do zapytania ofertowego - usługa cateringu 2020r. Zapytanie ofertowe - usługa transportowa 2020r. Załączniki do zapytania ofertowego - usługa transportowa 2020r ZAPYTANIE OFERTOWE Załączniki do zapytania ofertowego z dnia 5.02.2018r. Ogłoszenie nr 501387-N-2018 z dnia 2018-01-05 r. Załączniki do Ogłoszenia nr 501387-N-2018 z dnia 2018-01-05 r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ogłoszenie - Wyposażenia pracowni szkolnych Zarządzenie Nr10a/2017/2018 Zarządzenie Nr 3/2018/2019 z dnia 01.10.2018 r.

Ogłoszenia Gminy Krzęcin w ramach Projektu "Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń"

Zapytanie ofertowe - usługa transportowa 2020r.

 

                                                                                              Krzęcin, dnia 22 stycznia 2020 r.

 

GMINA KRZĘCIN/

Szkoła Podstawowa

ul. Pogodna 4

73-231 Krzęcin

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

1. ZAMAWIAJĄCY:

 

GMINA KRZĘCIN /

Szkoła Podstawowa

ul. Pogodna 4

73-231 Krzęcin

 

2. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA:

 

1. Siedziba Zamawiającego

2. Strona internetowa Zamawiającego: www.bip.krzecin.pl, www.zs.krzecin.pl

3. Strona www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl   

 

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

 

Postępowania prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasad konkurencyjności, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w ramach projektu pt. „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń”, numer umowy: RPZP.08.02.00-32-K002/17-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.2. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym
i ponadgimnazjalnym.

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

 

Usługa odbędzie się w terminie od 24 lutego 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

Odwozy zaplanowane są przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku).

 

5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kod: CPV 60170000-0 – Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz
z kierowcą.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług transportowych na potrzeby projektu
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Projekt pt. ,,Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń”.

Odwóz uczniów po zajęciach edukacyjnych odbywać się będzie na trasie:

Trasa 1: Krzęcin – Słonice – Objezierze – Rakowo - Kaszewo – Krzęcin (25 km);

Trasa 2: Krzęcin – Mielęcin – Przybysław – Krzęcin (13 km);

Trasa 3: Krzęcin – Chłopowo – Pluskocin – Krzęcin (26 km);

Trasa 4: Krzęcin – Żeńsko – N. Klukom – Krzęcin (12 km);

Trasa 5: Krzęcin – Granowo – Sobieradz - Krzęcin (16 km);

 

Dzienna średnia liczba kilometrów będzie wynosić ok.70-80 km.

Maksymalny czas przewozu jednego uczestnika projektu nie może przekroczyć 60 minut.

Wykonawca zobowiązuje się, że środek transportu przeznaczony do realizacji przedmiotu zamówienia będzie podstawiony 10 min. przed planowanym odjazdem.

Ilość osób: do ok. 26 ogółem (dziennie). Dokładna ilość osób na poszczególnych trasach zostanie określona po dokonaniu rekrutacji Uczestników Projektu do nowej edycji.

 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA

 

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Są uprawnieni do wykonywania usług w zakresie przewozu osób, co potwierdza licencja /zezwolenie uprawniająca/-e do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, w zakresie krajowego, zarobkowego przewozu osób na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019, poz. 2140),
 2. Posiadają stosowne doświadczenie, zapewniające świadczenie usług transportowych objętych umową na najwyższym poziomie, w sposób staranny i sumienny, według standardów i norm w tym zakresie stosowanych,
 3. Pojazdy samochodowe, które będą wykorzystywane przez niego do realizacji  spełniają wymogi określone przepisami prawa,
 4. Posiadają aktualną i ważną polisę ubezpieczenia OC i NW w zakresie ryzyka wynikającego z wykonywanej działalności,
 5. Środki transportu wykorzystywane do wykonania przedmiotu zapytania będą prowadzone przez osoby mające uprawnienia do świadczenia tych usług,
 6. W trakcie obowiązywania umowy, jak również po jej ustaniu, Wykonawca zachowa pełną poufność w stosunku do wszelkich informacji wynikających z umowy i nie wyjawi ich osobom trzecim oraz że wykonywane przez niego czynności nie będą naruszać praw osób trzecich i obowiązującego prawa.
 7. W trakcie wykonywania usługi zachowane będą wszelkie zasady bezpieczeństwa oraz wymogi ruchu drogowego.
 8. Wykona usługę pojazdami czystymi, sprawnymi technicznie, gwarantującymi pełne bezpieczeństwo przy przewozie osób zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Z udziału w postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawców nie spełniających warunków udziału w postępowaniu.

 

7. KRYTERIA OCENY OFERT

 

Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.

 

Punktacja:

 

cena najniższa spośród złożonych ofert
ilość punktów = _________________________________________     x 100
cena danego Wykonawcy

 

1. Ocena punktowa dokonana zostanie na podstawie ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego powyżej.

2. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom postawionym w Zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

 

 

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta winna być sporządzona na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

2. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4. O wyborze oferty najkorzystniejszej Wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie.

 

 

 

 

 

 

9. FORMA, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

Ofertę prosimy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w sekretariacie szkoły:

Szkoła Podstawowa

ul. Pogodna 4

73-231 Krzęcin

 

koperta z dopiskiem

Wykonawca:

Usługa odwozu uczniów w ramach projektu pt. „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

,, Nie otwierać przed dniem 30.01.2020 r. ’’

 

Ofertę należy złożyć do dnia 30.01.2020 r. do godz. 10.00

Otwarcie i ocena ofert nastąpi dnia 31.01.2020 r. o godz. 10.30

 

 

10. OSOBY DO KONTAKTÓW:

 

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest Pani Honorata Kłosek tel. 609 027 683

e-mail szkoły: szkola@krzecin.pl, telefon szkoły: 95 765 51 48

 

11. PRZEWIDYWANE ZMIANY UMOWY:

 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach, gdy:

1. Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.

2. Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie.

3. Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej.

4. Wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.

5. Zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

 

Wykonawca może nie wyrazić zgody na zmianę zaproponowaną przez Zamawiającego,
co skutkowało będzie rozwiązaniem umowy z dniem oznaczonym jako data wejścia w życie proponowanej zmiany.

 

12. UWAGI KOŃCOWE:

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu
w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego.

2. Beneficjentem projektu jest Gmina Krzęcin z siedzibą: ul. Tylna 7, 73 – 231 Krzęcin, NIP: 594-15-28-641, REGON: 210966987 reprezentowanym przez Pana Bogdana Wojciecha Brzustowicza – Wójta Gminy Krzęcin.

3. Realizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa w Krzęcinie z siedziba: ul. Pogodna 4, 73 – 231 Krzęcin, NIP: 594-16-03-153, REGON: 210314658 reprezentowanym przez Panią Honoratę Kłosek – Dyrektora Szkoły.

4. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem,
że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.

6. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą (poświadczą nieprawdziwe informacje).

7. Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

 

8. Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. Na wypadek takiej sytuacji Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia dodatkowych kryteriów oceny.

9. Ostateczny wybór oferentów, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi
po zakończeniu ewentualnych negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru opisaną powyżej.

10. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

11. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c.

12. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.

13. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami.

14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych oraz Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

16. Zamawiający może zwrócić się do Oferenta o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów wymaganych od Oferenta.

 

17. Oferenci, których oferta zostanie wybrana, zostaną poinformowani pisemnie.

18. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

19. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w przedmiocie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.

20. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:

a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

21. Dodatkowo informujemy, iż wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia innych działań wynikających z wymogów realizacji usług na rzecz projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym w szczególności: umożliwienie Instytucji Zarządzającej (Województwem Zachodniopomorskim) i innym upoważnionym przez Instytucję Zarządzającą instytucjom wglądu do dokumentów związanych z realizacją usług w ramach projektu, w tym dokumentów finansowych.

 

 

 

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

 

1. Formularz oferty Wykonawcy – załącznik nr 1.

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2.

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – załącznik nr 3.

4. Projekt umowy- załącznik nr 4.

5. Klauzula RODO – załącznik nr 5.

 

Informacja_z_otwarcia_ofert.doc

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Krzęcinie
  ul. Pogodna 4, 73-231 Krzęcin
 • sekretariat 95-765-51-48

  fax 95-765-51-48

Galeria zdjęć