Statut Szkoły i ZWSO

Galeria zdjęć

O szkole

Historia szkoły

HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

I ZESPOŁU SZKÓŁ W KRZĘCINIE

 

 

 

Wraz z zakończeniem działań wojennych i przybyciem ludności polskiej na obszar dzisiejszej gminy Krzęcin, jednym z problemów ówczesnej władzy było uruchomienie szkół. Początkowo Krzęcin nie był siedzibą gminy. Dokonany 12 lipca 1945 r tymczasowy podział administracyjny obwodu Choszczno tworzył Gminę Żeńsko i Gminę Chłopowo. Dopiero zarządzenie starosty z 25 lipca 1946 r ustaliło nowy podział administracyjny, obowiązujący do 1954 r , który likwidował gminy Żeńsko i Chłopowo oraz ustanawiał na tym obszarze gminę wiejską Chramęcin (Krzęcin).

Najszybciej na tym terenie, już od 1 września 1945 r rozpoczęły działalność szkoły powszechne w Rakowie i Starym Klukomiu. Były to szkoły czteroklasowe z jednym nauczycielem. Do końca grudnia 1945 r uruchomiono 5 dalszych szkół w Żeńsku, Granowie, Zamęcinie, Chłopowie i Objezierzu.

Czteroklasową Publiczną Szkołę Powszechną w Krzęcinie zorganizowała z początkiem września 1946 r w poniemieckim budynku szkolnym ( dzisiaj ul. Szkolna nr 1) Janina Wróblewska. Szkoła zajmowała tylko 2 pomieszczenia – salę lekcyjną i kancelarię.Już w pierwszym roku nauki uczyło się 33uczniów.

Sytuacja wszystkich szkół na terenie gminy była jednak bardzo trudna. Brakowało kadry nauczycielskiej, budynki szkolne wymagały remontu, nie starczało opału. Poważnym problemem była również walka z analfabetyzmem. W 1949 r zarejestrowano w gminie 272 analfabetów. Zwalczanie analfabetyzmu zależało w dużej mierze od wypełniania obowiązku szkolnego przez wszystkie dzieci w wieku szkolnym.

W roku szk. 1947/48 szkoła w Krzęcinie, nadal realizowała program czterech klas. Pierwszą nauczycielkę i kierowniczkę p. Janinę Wróblewską zastąpił prawdopodobnie Bronisław Stolarski, wymieniony w wykazie członków ZNP w roku szk. 1947/48. Od drugiego półrocza obowiązki kierownika szkoły objął p. Emil Skwirut.

W trakcie roku szkolnego 1948/49 dzięki udostępnieniu drugiej izby lekcyjnej w budynkudawnej plebanii oraz skierowaniu przez inspektora szkolnego do szkoły w Krzęciniep. Ryszarda Kocha jako drugiego nauczyciela,realizowano już program sześciu klas szkoły podstawowej. Do szkoły uczęszczało około 50 dzieci. W maju i czerwcu 1949 r , Komisja Oświatowa Gminnej Rady Narodowej przeprowadziła lustrację szkół w celu zapoznania się z miejscowymi warunkami. 13 czerwca odwiedzono szkołę w Krzęcinie. Protokoły kontroli wskazywały konieczność remontu, brak ogrodzenia, tablicy, koszy na śmieci,szaf na pomoce dydaktyczne, szyldu z nazwą szkoły i urządzeń sanitarnych.

W roku szkolnym 1950/51 zaszły istotne zmiany kadrowe. W miejsce Ryszarda Kocha przychodzi do pracy w Krzęcinie, ale tylko do końca kwietnia 1951 r p. Łucja Gajduł. Z dniem 1 maja odchodzi też dotychczasowy kierownik p. Skwirut. Funkcję kierownika obejmuje Zbigniew Jankowski, rozpoczynający pracę w Krzęcinie wraz z żoną Wiesławą. Jesienią 1951 r , w czasie roku szkolnego, utworzony został trzeci etat nauczycielski, co pozwoliło zorganizować siódmą klasę. Zgłosiło się do niej 50 uczniów. Przystosowano do potrzeb szkolnych jeszcze jedną (trzecią) izbę lekcyjną znajdującą się w budynku przy ul. Niepodległości nr 11.

Trudna sytuacja wytworzyła się w roku szkolnym 1952/53. Odszedł kierownik Jankowski i jego żona. Kadra nauczycielska zmniejszyła się do dwóch osób. Musiała realizować program siedmiu klas szkoły podstawowej. Okres ten trwał tylko sześć tygodni – do czasu objęcia kierownictwa szkoły przez Jana Ciesielskiego. Spośród 98 uczniów uczęszczających do szkoły ukończyło klasę siódmą 19 dzieci a 70 otrzymało promocję do następnej klasy. Mimo przejściowych problemów w omawianym okresie „ położono dużo wysiłku – czytamy w kronice szkolnej – na podniesienie pracy w organizacjach szkolnych, założenie i uporządkowanie kancelarii, podniesienie wysiłków nauczania i usunięcie wszelkich braków gospodarczych”. Zaprowadzono wtedy księgę ewidencyjną oraz księgi uczniów, uporządkowano arkusze ocen.

W latach 1954-56 szkoła nadal posiadała siedem klas i czteroosobową siłę nauczycielską. Poprawiły się warunki lokalowe. Uchwalony na sesji Gminnej Rady Narodowej2 października 1949 r . Państwowy Plan Sześcioletni dla Zarządu Gminy Krzęcin przewidywał rozbudowę szkoły w Krzęcinie w roku 1954. Postanowiono wyremontować i przystosować do potrzeb szkolnych dwie izby w budynku będącym siedzibą Gminnej Rady Narodowej. Termin remontu nie został jednak dotrzymany. Dopiero latem 1955 r , staraniem Wydziału Oświaty w Choszcznie został zakończony. Szkoła pracowała odtąd w czterech salach lekcyjnych – dwie znajdowały się w budynku Gminnej Rady Narodowej, jedna w budynku szkolnym, jeszcze jedna w budynku plebanii.

Szkoła w Krzęcinie pełniła wtedy rolę szkoły zbiorczej. W skład obwodu szkoły wchodziły miejscowości: Krzęcin i kolonie, Słonice i Mielęcin oraz Żeńsko i Nowy Klukom. Dzieci z Rakowa kontynuowały naukę w wyższych klasach w Szkole Podstawowej w Objezierzu.

W roku szk. 1956/57 mieszkańcy Krzęcina zażądali wprowadzenia religii do programu nauczania. Wpłynęło do kierownika szkoły aż 68 podań. Wydział Oświaty w Choszcznie przydzielił szkole nauczyciela religii, którym mianowany został miejscowy proboszcz Alojzy Wojtal.

Ważnym okresem w historii Szkoły Podstawowej w Krzęcinie był rok szkolny 1958/59. Liczba dzieci wzrosła do 112. Nauka odbywała się w dalszym ciągu w trzech odrębnych budynkach, co utrudniało pracę szkoły. Kadra nauczycielska składała się z 5 osób. Wzrost liczby uczniów i skomplikowana sytuacja lokalowa wymusiły potrzebę budowy szkoły. W związku z rozpoczęciem w całym kraju przygotowań do rocznicy 1000 – lecia państwa polskiego zainaugurowano akcję „1000 Szkół na Tysiąclecie”. Mieszkańcy Krzęcina powołali do życia Społeczny Komitet Budowy Szkoły . Komitet rozpoczął zbiórkę pieniędzy. Zbiórka, nie przebiegała jednak zgodnie z planem i nie udało się pozyskać przewidywanych środków. Ostatecznie Powiatowy Komitet Budowy Szkółw roku szk. 1960/61 powziął decyzję o budowie nowej szkoły w Krzęcinie jako Pomnika Tysiąclecia w ramach Planu 5- letniego. Budowę przewidziano na 1963 rok. Rozpoczęcie nie nastąpiło jednak ani w 1963 ani 1964 roku. Prace ruszyły dopiero w listopadzie 1965 roku. Zrobiono wykopy, wylano fundamenty, ale nabrały one rozpędu od maja 1966 roku, kiedy w ciągu sześciu tygodni wzniesiono mury i położono stropy. Wykończenie budynku szkolnego nastąpiło w końcu czerwca 1967 r .

W roku szk. 1966/67 – w związku z reformą szkolną – podniesiono stopień organizacyjny szkoły. Szkoła Podstawowa w Krzęcinie została powołana jako szkoła VIII – klasowa. Do klasy VIII uczęszczało 23uczniów.

Inauguracja roku szk. 1968/69 przyniosła zmiany kadrowe. Siła nauczycielska składała się z 8 osób.Jana Ciesielskiego, przeniesiono na stanowisko kierownika SP w Dominikowie, funkcję po nim objął Józef Komorowski.

Na początku lat siedemdziesiątych rozpoczęły się przygotowania do rekonstrukcji sieci szkół podstawowych w gminie i tworzenia gminnej szkoły zbiorczej. Z dniem 1 września 1974 r , orzeczeniem Inspektora Szkolnego z 20 lipca 1974 r., powołana została Zbiorcza Szkoła Gminna w Krzęcinie. Liczba uczniów w dniu rozpoczęcia roku szkolnego wynosiła 287. Szkoła posiadała 12 oddziałów. Na Zbiorczej Szkole Gminnej spoczywał obowiązek zapewnienia dowożenia i dożywiania dzieci w związku z wydłużeniem czasu pobytu w szkole dzieci dojeżdżających. Gminnym Dyrektorem Szkół został Józef Komorowski, pełnił jednocześnie funkcję dyrektora Zbiorczej Szkoły. Zastępcą Gminnego Inspektora Szkolnego w Krzęcinie mianowano Grzegorza Brzustowicza, pełniącego wcześniejfunkcję dyrektora SP w Granowie.

Przygotowania do wdrożenia powszechnej szkoły 10 – letniej na terenie gminy wykazały, że istniejąca baza lokalowa szkoły w Krzęcinie jest niewystarczająca. Przewidywano w następnej pięciolatce budowę nowego obiektu szkolnego z 24 izbami lekcyjnymi, salą gimnastyczną i mieszkaniami nauczycielskimi. Planowano także w perspektywie utworzenie szkoły średniej ogólnokształcącej w Krzęcinie. Zamierzenia te nie zostały jednak nigdy zrealizowane.

W roku szk. 1976/77 szkoła użytkowała 8 pomieszczeń do nauki. Razem z punktami filialnymi w Zbiorczej Szkole Gminnej uczyło się 330uczniów, nauczycieli realizujących program nauczania było 18.

Lata 1982-85 to okres pogłębiającego się kryzysu. Gminny program oszczędnościowy wprowadził oszczędności w wydatkach szkół. Ograniczono między innymi zużycie węgla, wprowadzono racjonalizację zużycia energii i paliw. Liczba uczniów i oddziałów utrzymywała się na podobnym poziomie, natomiast rotacji podlegała kadra nauczycielska.

1 września 1982 r , zastępcą Gminnego Dyrektora Szkół zostaje Czesław Popiel, wicedyrektorem Zbiorczej Szkoły Gminnej mianowano Ryszarda Przywartego. Po przejściu na emeryturę p. Józefa Komorowskiego w1984 roku, Pan Ryszard Przywarty obejmuje funkcję dyrektora.

Warunki lokalowe szkoły stawały się coraz gorsze. Do szkoły w roku szk. 1985/86uczęszczało 317 uczniów, a szkoła była przystosowana do liczby dzieci 100-120, pracowano więc na dwie zmiany. W latach 1989-1990 nie doszło do zakończenia budowy 4 –oddziałowego przedszkola, rozpoczętej w celu poprawy opieki przedszkolnej i odciążenia budynku szkolnego. Rada Gminy Krzęcin dnia 15 marca 1991 r , zmieniła tytuł inwestycji z budowy przedszkola na budowę Szkoły Podstawowej w Krzęcinie. Prace przy budowie nowej szkoły zakończone zostały w sierpniu 1992 roku. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego odbyła się w nowym budynku dydaktycznym przy ulicy Mieszka I. Uczyły się tam dzieci z klas I-III. Budynek posiada 8 sal lekcyjnych i zaplecze socjalne. Jeszcze tego samego roku podjęto przygotowania do budowy pierwszej w gminie sali gimnastycznej, oddano ją do użytku 12 lipca 1994 roku.

Od września 1992 roku SP w Krzęcinie mieściła się w dwóch budynkach , położonych w odległości 400 m od siebie. Wynikające z tego niedogodności oraz zagrożenia zrodziły potrzebę rozbudowy szkoły przy ul. Mieszka I. Do realizacji tego zadania przystąpiono w maju 1997 roku.

1 września 1999 r , rozpoczęła się reforma oświatowa, wprowadzająca trzyletnie gimnazja. Siedzibą Gimnazjum Publicznego w Krzęcinie stał siębudynek przy ulicy Szkolnej. W 8 salach lekcyjnych, razem z gimnazjalistami,uczyli się tam również uczniowiestarszych klas szkoły podstawowej. W pierwszym roku działalności gimnazjum naukę w klasach pierwszych podjęło 82 uczniów. Otworzono 4 oddziały. Nauczycieli realizujących program nauczania było 10.Funkcjędyrektora Gimnazjum pełniła p. Maria Skubicka.Warunki naukipoprawiły się z dniem 1 września 2000 roku.Młodzież gimnazjalna rozpoczęła uroczyście kolejny rok szkolny w nowo oddanym budynku przy ulicy Pogodnej 4.W roku szk. 2001/2002 , w trzech poziomach klas uczyły się już 202 osoby.

Od 1 września 2003 roku SP i Gimnazjum funkcjonują jako Zespół Szkół, którego dyrektorem jestmgr Paweł Szuber.Funkcję zastępcy dyrektora w latach 2004 –2005 pełnił mgr inż.. Tadeusz Butyński, obecnie zastępcą dyrektora jest mgr Ryszard Przywarty.

Wiedzę 292 uczniom przekazuje 31 nauczycieli. Zespół Szkół dysponuje 12 pracowniami przedmiotowymi, 3 salami komputerowymi i 3 świetlicami, aulą, stołówką, biblioteką, Multimedialnym Centrum Informacji i kompleksem sportowym. Szkoła może poszczycić sięsukcesami w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. W placówce działa Szkolny Klub Europejski „EuroKrzęcin”. Członkowie klubu są laureatami europejskich konkursówwojewódzkich i ogólnopolskich, biorą udział w corocznych edycjach Polsko – Niemieckiego Festiwalu Młodzieży. W szkole działa koło teatralne, a jego członkowie zdobywają wyróżnienia w konkursach recytatorskich na szczeblu powiatu i województwa. Członkowie koła historyczno – regionalnego, coroczniew kolejnych edycjach regionalnego konkursu historycznego na szczeblu powiatu zajmują czołowe miejsca.Samorząd Uczniowski redaguje gazetę szkolną „Gimnazjak”, która była nominowana do wojewódzkiego konkursu „Szkolny Pulitzer” i wyróżniona w „Choszczeńskim Pulitzerze”. Organem prowadzącym placówkę jest Urząd Gminy w Krzęcinie.

 

BIBLIOGRAFIA

 

1.Źródła

 

Kronika Szkoły Podstawowej w Krzęcinie. Lata 1946-1977, 1986-1996.

1999-2006

 

Kancelaria dyrektoraZespołu Szkół w Krzęcinie.

Dokumentacja procesu nauczania i wychowania.

 

2.Literatura

 

B.W.Brzustowicz, G.J.Brzustowicz, 50- lecie Szkoły Podstawowej w Krzęcinie, Gorzów Wlkp. 1997

 

Leksykon Oświaty Zachodniopomorskiej, Szczecin 2005

 

 

 

 

Opracowanie: Daniela Jarmaszewicz

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Krzęcinie
    ul. Pogodna 4, 73-231 Krzęcin
  • sekretariat 95-765-51-48

    fax 95-765-51-48

Galeria zdjęć