Statut Szkoły i ZWSO

Galeria zdjęć

Zapytanie ofertowe - usługa cateringu 2020 r. Załączniki do zapytania ofertowego - usługa cateringu 2020r. Zapytanie ofertowe - usługa transportowa 2020r. Załączniki do zapytania ofertowego - usługa transportowa 2020r ZAPYTANIE OFERTOWE Załączniki do zapytania ofertowego z dnia 5.02.2018r. Ogłoszenie nr 501387-N-2018 z dnia 2018-01-05 r. Załączniki do Ogłoszenia nr 501387-N-2018 z dnia 2018-01-05 r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ogłoszenie - Wyposażenia pracowni szkolnych Zarządzenie Nr10a/2017/2018 Zarządzenie Nr 3/2018/2019 z dnia 01.10.2018 r.

Ogłoszenia Gminy Krzęcin w ramach Projektu "Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń"

Zarządzenie Nr10a/2017/2018

Krzęcin, 31.08.2018r.

zarządzenie podpisane nr_10A.PDF

ZarządzenieNr10a/2017/2018

 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzęcinie

dotyczące  zmian w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie unijnym „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń” nr RPZP.08.02.00-32-K002/17-00 realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

§ 1

 

     Do przestrzegania zasad zapisanych w §2 niniejszego zarządzenia zobowiązuje się członków Komisji Rekrutacyjnej oraz osoby uczestniczące w projekcie unijnym „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń” realizujących określone zadania w oparciu
o umowę powierzenia dodatkowych obowiązków z dniem rozpoczęcia pierwszych zajęć lub  umowę o pracę na czas określony – w przypadku pracowników spoza kręgów placówki..

 

§ 2

 

     Zakres zmian związanych z rekrutacją uczestników do projektu unijnego „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń” przedstawia się poniżej.

 

 Ustala się co następuje:

 1. Podczas  przeprowadzania rekrutacji na II semestr zajęć projektowych dla uczniów klas IV, a tym samym przyznawania punktów za poszczególne kryteria zawarte
  w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie, znosi się kryterium punktowe za ocenę przedmiotową, przez wzgląd na obowiązującą w tej grupie wiekowej końcoworoczną ocenę opisową;
 2. Podczas  przeprowadzania rekrutacji na II semestr zajęć projektowych dla uczniów klas VII, a tym samym przyznawania punktów za poszczególne kryteria zawarte
  w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizykidla klas VII-III lub zajęcia rozwijające z fizyki prowadzone metodą eksperymentu dla klas VII-III, znosi się kryterium punktowe za ocenę przedmiotową, przez wzgląd na rozpoczynającą się naukę przedmiotu;

 

 

 1. Przy ustalaniu liczby punktów podczas rekrutacji na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, za ocenę z danego przedmiotu, przyjmuje się punktację dla oceny niedostatecznej taką, jak dla oceny dopuszczającej.
 2. Przy ustalaniu liczby punktów podczas rekrutacji na zajęcia rozwijające prowadzone metodą eksperymentu oraz kółka zainteresowań, za ocenę z danego przedmiotu, przyjmuje się punktację dla oceny celującej taką, jak dla oceny bardzo dobrej.
 3. Przy dokonywaniu rekrutacji uczniów na zajęcia z nauki programowania, kryterium oceny uwzględniać będzie notę  z przedmiotu informatyka, natomiast przy rekrutowaniu uczniów na zajęcia dziennikarskie, notę z języka polskiego.
 4. Zmianie formalnejulega załącznik nr 3 Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa
  w Projekcie
  będący wzorem oświadczenia o uzyskanym dochodzie oraz załącznik numer 5 będący wzorem oświadczenia uczestnika projektu dotyczącym ochrony
  i przetwarzania danych osobowych.
 5. Redukcji uległy elementy załącznika 1 dotyczące danych uczestnika (punkt IV).
 6.  Dodano kryterium punktowe biorące pod uwagę fakt wcześniejszego uczestnictwa
  w zajęciach (załącznik 1, punkt VI).
 7. Powyższe zmiany mają na celu zwiększenie szans udziału uczniów, którzy nie uczestniczyli w projekcie w pierwszym semestrze jego trwania.
 8. Uproszczenia związane z kwestiami formalnymi wniosku mają na celu podniesienie komfortu działania rodziców i opiekunów prawnych uczestników.
 9. Problematyczność oceny wniosków uczniów o takiej samej liczbie punktów, po zastosowaniu kryterium związanego z niepełnosprawnością - rozwiązuje się następująco: pod uwagę wzięte zostają chronologicznie kryteria takie jak: termin złożenia wniosku oraz kolejność alfabetyczna.
 10. Realizator, po wcześniejszym uzgodnieniu z Beneficjentem, zastrzega sobie możliwość organizacji rekrutacji uzupełniającej do udziału w projekcie, w razie braku chętnych na uczestnictwo w poszczególnych formach wsparcia.
 11. Realizator, po wcześniejszym uzgodnieniu z Beneficjentem, zastrzega sobie możliwość bieżącego uzupełniania grup w przypadku rezygnacji danego uczestnika
   i braku listy uczestników rezerwowych w obrębie danej grupy.

 

§ 3

 

      Potwierdzeniem akceptacji i zapoznania ze zmianami są podpisy członków Zespołu Projektowego pracującego przy realizacjiprojektu unijnego „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń” nr RPZP.08.02.00-32-K002/17-00realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

§ 4

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

§ 5

 

Niniejsze zarządzenie udostępnia się do informacji publicznej wraz z obowiązującym Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie i wprowadzonymi zmianami..

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Krzęcinie
  ul. Pogodna 4, 73-231 Krzęcin
 • sekretariat 95-765-51-48

  fax 95-765-51-48

Galeria zdjęć