Statut Szkoły

Galeria zdjęć

Drodzy Rodzice, Informacja dla uczniów, rodziców i nauczycieli Doradztwo zawodowe KATALOG PRAW I OBOWIĄZKÓW RODZICÓW Rola i zadania pedagoga Program Domowych Detektywów Wycieczka do firmy 2X3 Drodzy Uczniowie klasy ósmej, Plan pracy pedagoga

Rola i zadania pedagoga

Zadania pedagoga szkolnego są określone przez Rozporządzenie MEN w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

Najważniejszym zadaniem pedagoga szkolnego jest udzielanie pomocy uczniom, znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej, rodzinnej. Pedagog ma za zadanie podejmowanie działań  wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych, zaradczych.

Do głównych   zadań pedagoga szkolnego należą:

I.          Zadania ogólnowychowawcze: kontrola obowiązku szkolnego uczniów, współpraca z nauczycielami, rodzicami, uczniami, innymi instytucjami wspierającymi wychowanie dzieci i młodzieży, poznanie środowiska szkolnego i rodzinnego uczniów, rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych dzieci i młodzieży, organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom

II.        Profilaktyka wychowawcza: diagnozowanie  zagrożeń, hamujących prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, podejmowanie działań zaradczych, prowadzenie zajęć z młodzieżą - realizacja wybranych programów profilaktycznych, organizowanie imprez dotyczących profilaktyki uzależnień, agresji, oraz innych zagadnień wychowawczych

III.       Indywidualna opieka pedagogiczna: pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych (mediacje), pomoc w trudnościach szkolnych - rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, w razie konieczności kierowanie uczniów na specjalistyczne badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu profesjonalnej diagnozy przyczyn trudności szkolnych, przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego

IV.       Pomoc materialna: współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, dyrekcją, nauczycielami w celu udzielania pomocy uczniom, rodzicom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej(dożywianie w szkole, pomoc uczniom w zaopatrzeniu się w podręczniki szkolne, stypendia socjalne), wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do Sądu -Wydział ds. spraw Rodzinnych i Nieletnich).

V.        Doradztwo zawodowe: m. in. pomoc uczniom w wyborze przyszłej szkoły i zawodu, gromadzenie materiałów z zakresu poradnictwa zawodowego, udostępnianie materiałów osobom zainteresowanym, zajęcia z młodzieżą, konsultacje z rodzicami, współpraca z instytucjami, zajmującymi się poradnictwem zawodowym, organizacja wyjazdów na Targi Edukacyjne, Dni Otwarte do szkół ponadgimnazjalnych.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Krzęcinie
    ul. Pogodna 4, 73-231 Krzęcin
  • godziny pracy sekretariatu od 7 30 do 15 30
    przyjmowanie interesantów od 8 00 do 15 00

    sekretariat tel.95-765-51-48

    fax 95-765-51-48

Galeria zdjęć