Galeria zdjęć

Lista kandydatów przyjętych do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Krzęcinie Informacja o zakupie podręczników na rok szkolny 2021/2022 w Szkole Podstawowej w Krzęcinie Wykaz podręczników w roku szkolnym 2021/2022 LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO OP LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO OP WYNIKI REKRUTACJI DO KLAS I I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH Uwaga przedłużamy termin składania oświadczeń Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych 2021/2022 Zasady rekrutacji do klasy pierwszej 2021/2022 Skrócona informacja dotycząca zasad funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Krzęcinie w nowym roku szkolnym 2020/2021. Procedury Bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej w Krzęcinie w czasie pandemii. Zarządzenie nr 21/2019/2020r. Zarządzenie Nr 14/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzęcinie z dnia 10 kwietnia 2020 r. RODO Klauzula informacyjna przetwarzanie danych w systemie monitoringu wizyjnego REGULAMINY Zarządzenie Nr 10/2019 i Zarządzenie Nr 11/2019 Zarządzenie Nr 15/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzęcinie z dnia 29 maja 2020 r. Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa w Krzęcinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zs.krzecin.pl
Data publikacji strony internetowej: październik 2015 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31 marca 2020 r.
Oświadczenie sporządzono dnia: 31 marca 2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Status pod względem zgodności z ustawą.
Strona internetowa nie jest przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Serwis
 w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością.
Portal został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami kontrastu opisanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Wszystkie elementy na stronie spełniają minimalne wymagania kontrastu koloru treści do tła.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
•    filmy nie posiadają audio deskrypcji, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
•    mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
Wygląd strony
•    serwis posiada wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści,
•    częściowo umożliwia się zmiany wielkości czcionki,
•    zastosowano prawidłowy kontrast,
•    konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna,
•    tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec,
•    nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach,
•    linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie,
•    wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny,

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Elżbieta Szczepaniak – Szypuła.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 957655148 lub
+48 957655208. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia
z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia
 z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę
w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej oraz aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/
Dostępność architektoniczna
Szkoła Podstawowa w Krzęcinie, ul. Pogodna 4, 73-231 Krzęcin.
Szkoła Podstawowa w Krzęcinie posiada 2 budynki.
W budynku nr 1 są sale przeznaczone dla uczniów klas  I-III  oraz oddziału przedszkolnego. Ponadto w budynku mieści się sala gimnastyczna dla wszystkich uczniów, świetlica szkolna oraz kuchnia ze stołówką.
W budynku nr 2 są sale przeznaczone dla uczniów klas  IV-VIII, świetlica szkolna, biura pracowników administracji, biblioteka szkolna oraz gabinet profilaktyki zdrowotnej.
Do budynku nr 1 prowadzą 4 wejścia schodami, a przy wejściu do oddziału przedszkolnego dodatkowo podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze.
Do budynku nr 2 prowadzą 3 wejścia, w tym 2 dostosowane dla osób niepełnosprawnych,
a do wejścia głównego prowadzą schody. Budynek ma 3 kondygnacje.
Sekretariat znajduje się po lewej stronie na parterze.
W budynku nie ma windy.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzęcinie informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na
 komunikowanie się.
Kontakt ze Szkołą Podstawową w Krzęcinie możliwy jest w szczególności poprzez:
- korzystanie z poczty elektronicznej - e-mail: szkola@krzecin.pl,
- przesyłanie faksów na numer +48 957655148,
- korespondencję pisemną na adres: Szkoła Podstawowa w Krzęcinie, ul. Pogodna 4,
73-231 Krzęcin.
Nie ma zapewnionej możliwości komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego.
Można skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.
Strona internetowa zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów tekstowych nieprzygotowanych pod kątem dostępności.
Staramy się sukcesywnie eliminować wszystkie błędy składowe HTML, aby serwis dobrze spełniał wytyczne związane z dostępnością.
Nasza strona jest stworzona przez platformę LIBRUS.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Krzęcinie
    ul. Pogodna 4, 73-231 Krzęcin
  • sekretariat 95-765-51-48

    fax 95-765-51-48

Galeria zdjęć