Galeria zdjęć

  Lista kandydatów przyjętych do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Krzęcinie Informacja o zakupie podręczników na rok szkolny 2021/2022 w Szkole Podstawowej w Krzęcinie Wykaz podręczników w roku szkolnym 2021/2022 LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO OP LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO OP WYNIKI REKRUTACJI DO KLAS I I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH Uwaga przedłużamy termin składania oświadczeń Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych 2021/2022 Zasady rekrutacji do klasy pierwszej 2021/2022 Skrócona informacja dotycząca zasad funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Krzęcinie w nowym roku szkolnym 2020/2021. Procedury Bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej w Krzęcinie w czasie pandemii. Zarządzenie nr 21/2019/2020r. Zarządzenie Nr 14/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzęcinie z dnia 10 kwietnia 2020 r. RODO Klauzula informacyjna przetwarzanie danych w systemie monitoringu wizyjnego REGULAMINY Zarządzenie Nr 10/2019 i Zarządzenie Nr 11/2019 Zarządzenie Nr 15/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzęcinie z dnia 29 maja 2020 r. Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa

  Krzęcin 29.05.2020r.

   

  Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa

  obowiązująca na terenie Szkoły Podstawowej w Krzęcinie,w okresie organizowania zajęć konsultacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i egzaminów w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19. 

  1. Cel procedury. Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pobytu młodzieży w trakcie pandemiikoronawirusa COVID-19 na terenie   Szkoły Podstawowej w Krzęcinie przy ul. Pogodnej 4. . 

  2. Zakres procedury. Niniejsza procedura dotyczy: uczniów korzystających z konsultacji i zdających egzaminy, nauczycieli prowadzących konsultacje i przeprowadzających egzaminy oraz pracowników obsługi szkoły oraz innych pracowników , świadczących pracę na terenie szkoły w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19. 

  3. Odpowiedzialność.

  1) Odpowiedzialnym za wdrożenie procedury i zapoznanie z nią uczniów, nauczycieli, członków komisji egzaminacyjnych i pracowników obsługi szkoły jest dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły publikuje procedurę na szkolnej tablicy ogłoszeń.

  2) Uczniowie, nauczyciele, członkowie komisji egzaminacyjnych i pracownicy obsługi szkoły są zobowiązani do zapoznania się z procedurą i jej przestrzegania.

  3) Pracownicy zostają zapoznani z procedurą poprzez przyjęcie do wiadomości, wydanego w tej sprawie zarządzenia dyrektora szkoły.  

   4) Pracownicy wykonujący pracę na terenie szkoły w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także za bezpieczeństwo i higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi. 

  5)Przy wejściu i wyjściu ze szkoły oraz w przypadku wykonywania czynności na terenie szkoły, należy zdezynfekować ręce środkiem do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu (minimum 60%), dostępnego przy wejściach do budynków szkolnych.

  4. Ogólne zasady organizacji konsultacji i egzaminów :

  1) Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i stałej sali, zgodnie ze ścisłą decyzją nauczyciela odpowiedzialnego za tę grupę.

  2) W grupie może przebywać tyle osób na ile osób została przygotowana sala z uwzględnieniem zasady : 2,25m² na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 odstępu pomiędzy stolikami.

  3) Osoby wchodzące na teren szkolny winny posiadać zakrywającą nos i usta maseczkę lub przyłbicę

  a wchodząc do budynku oraz sali winny obowiązkowo zdezynfekować ręce dostępnym środkiem dezynfekcyjnym. Na polecenie nauczyciela, uczeń z zachowaniem 2 m dystansu społecznego zobowiązany jest zdjąć maseczkęcelem ewentualnej identyfikacji.

  4) Uczeń na sale wchodzi bez zbędnych rzeczy osobistych (telefony, maskotki itp), które winien zostawić w szatni. Inne przedmioty pomocnicze ( przybory do pisania, linijka, itp.) może wnieść tylko za zgodą nauczyciela odpowiedzialnego za grupę. Wchodząc na sale posiada założoną maseczkę ochronną i dezynfekuje przy wejściu ręce. Po zajęciu wyznaczonego mu miejsca przy stoliku może zdjąć maseczkę.

  5) Uczeń jeżeli poczuł się źle lub zmuszony jest wyjść do toalety informuje o tym nauczyciela. Wychodząc z zajmowanego miejsca przy stoliku , obowiązkowo zakłada maseczkę osłaniając usta

  i nos. Po powrocie z toalety myje dokładnie ręce oraz dezynfekuje je wchodząc na sale. Zakrywa usta i nos zanim nie zajmie miejsca w sali.

  6) Ogranicza się do niezbędnego minimum przebywanie osób trzecich na terenie szkoły                                

  z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk - tylko osoby zdrowe).Osoby wchodzące do budynku szkoły muszą skorzystać z płynu dezynfekującego do rąk.

  7) Przy głównym wejściu do szkoły umieszcza się plakat informacyjny oraz informację zawierającą numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 

  6. Ogólne zasady postępowania nauczycieli i pracowników obsługi w czasie organizowanych przez szkołę konsultacji i przeprowadzania egzaminów .

  1) Nauczyciel zapewnia przede wszystkim opiekę uczniów podczas przebywania w szkole.

   2) Wyjaśnia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone. Egzekwuje by uczniowie na sali nie pożyczali sobie przyborów i podręczników oraz przestrzeganie zasad higieny.

  3) W trakcie wykonywania czynności związanych z konsultacjami i egzaminami nauczyciele

  oraz pracownicy obsługi bezwzględnie mają założone gumowe rękawiczki oraz maseczki. Nauczyciel czy członek komisji egzaminacyjnej może zdjąć maseczkę jeżeli zachowuje dystans społeczny od najbliższej osoby min. 2 m.

  4) W stosunku do ucznia z objawami chorobowymi ( podwyższona temperatura,duszności, kaszel, osłabienie organizmu, katar) lub przebywającego w domu z osobami na kwarantannie,który to fakt uczeń winien zgłosić przed wejściem na teren szkoły, nauczyciel wraz z pielęgniarką szkolną podejmuje decyzję zgodnie z procedurą w tym zakresie.

  7. Szczegółowe zasady dezynfekcji sprzętów.

   1) W trakcie wykonywania czynności pracowniczych szczególne znaczenie ma utrzymywanie  czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach.  

  2) Wszystkie sprzęty stanowiące wyposażenie pomieszczeń szkolnych, ciągów komunikacyjnych, elementy powierzchni dotykowych, po zakończeniu pracy muszą zostać zdezynfekowane.

   3) Dezynfekcja sprzętów służących do pracy odbywa się z zastosowaniem środka do dezynfekcji

  na bazie alkoholu (zawartość minimum 60%) dostępnego w pomieszczeniu socjalnym.

   4) Celem dezynfekcji sprzętów jest zapobieganie zakażeniu drogą kontaktową oraz zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń. 

   5) Po skończonej pracy, wykonywanej w jednorazowych rękawiczkach, należy wyrzucić je do kosza na śmieci.

   

  Sporządził:                                                                  Zatwierdził:

  Aktualności

  Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Krzęcinie
   ul. Pogodna 4, 73-231 Krzęcin
  • sekretariat 95-765-51-48

   fax 95-765-51-48

  Galeria zdjęć