Galeria zdjęć

Lista kandydatów przyjętych do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Krzęcinie Informacja o zakupie podręczników na rok szkolny 2021/2022 w Szkole Podstawowej w Krzęcinie Wykaz podręczników w roku szkolnym 2021/2022 LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO OP LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO OP WYNIKI REKRUTACJI DO KLAS I I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH Uwaga przedłużamy termin składania oświadczeń Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych 2021/2022 Zasady rekrutacji do klasy pierwszej 2021/2022 Skrócona informacja dotycząca zasad funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Krzęcinie w nowym roku szkolnym 2020/2021. Procedury Bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej w Krzęcinie w czasie pandemii. Zarządzenie nr 21/2019/2020r. Zarządzenie Nr 14/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzęcinie z dnia 10 kwietnia 2020 r. RODO Klauzula informacyjna przetwarzanie danych w systemie monitoringu wizyjnego REGULAMINY Zarządzenie Nr 10/2019 i Zarządzenie Nr 11/2019 Zarządzenie Nr 15/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzęcinie z dnia 29 maja 2020 r. Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zarządzenie Nr 15/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzęcinie z dnia 29 maja 2020 r.

 

Zarządzenie Nr 15/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzęcinie

z dnia 29 maja  2020 r.

 

 

 

w sprawie wprowadzenia ograniczeń związanych z organizacją zajęć konsultacyjnych i egzaminów podczas pandemii koronawirusa zapewniających bezpieczeństwo pracownikom i uczniom w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID–19 (koronawirusa).

 

Na podstawie  ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) z uwagi na rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego w celu wprowadzenia dodatkowych środków zapewniających bezpieczeństwo w budynkach szkoły, jak też w trosce o zdrowie interesantów i pracowników

 

zarządzam do odwołania, co następuje:

 

 

§ 1

Ustalona procedura obowiązuje w szkole w okresie, tzw. konsultacji, zajęć opiekuńczo-wychowawczych jak i egzaminów organizowanych przez szkolę.

§ 2

1) Uczniowie, nauczyciele, członkowie komisji egzaminacyjnych i pracownicy obsługi  szkoły są zobowiązani do zapoznania się z procedurą i jej przestrzegania.

2) Pracownicy zostają zapoznani z procedurą poprzez przyjęcie do wiadomości, wydanego w tej sprawie,  Zarządzenia dyrektora szkoły.  

 3) Pracownicy wykonujący pracę na terenie szkoły w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także za bezpieczeństwo i higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi. 

4) Przy wejściu i wyjściu ze szkoły oraz w przypadku wykonywania czynności na terenie szkoły, należy zdezynfekować ręce środkiem do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu (minimum 60%).

§ 3.

1) Grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i stałej sali, zgodnie ze ścisłą decyzją nauczyciela odpowiedzialnego za tę grupę.

2) W grupie może przebywać tyle osób na ile osób została przygotowana sala z uwzględnieniem zasady : 2,25 m² na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 odstępu pomiędzy stolikami.

3) Osoby wchodzące na teren szkolny winny posiadać zakrywającą nos i usta maseczkę lub przyłbicę a wchodząc do budynku oraz sali winny obowiązkowo zdezynfekować ręce dostępnym środkiem dezynfekcyjnym. Na polecenie nauczyciela, uczeń z zachowaniem 2 m dystansu społecznego zobowiązany jest zdjąć maseczkę celem ewentualnej identyfikacji.

4) Uczeń na salę wchodzi bez zbędnych rzeczy osobistych (telefony, maskotki, itp), które winien zostawić w szatni . Inne przedmioty pomocnicze ( przybory do pisania, linijka, itp.) może wnieść tylko za zgodą nauczyciela odpowiedzialnego za grupę. Wchodząc na salę posiada założoną maseczkę ochronną i dezynfekuje przy wejściu ręce. Po zajęciu wyznaczonego mu miejsca przy stoliku może zdjąć maseczkę.

5) Uczeń jeżeli poczuł się źle lub zmuszony jest wyjść do toalety informuje o tym nauczyciela. Wychodząc z zajmowanego miejsca przy stoliku , obowiązkowo zakłada maseczkę osłaniając usta i nos. Po powrocie z toalety myje dokładnie ręce oraz dezynfekuje je wchodząc na salę. Zakrywa usta i nos zanim nie zajmie miejsca w sali.

6) Ogranicza się do niezbędnego minimum przebywanie osób trzecich na terenie szkoły                                 z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk - tylko osoby zdrowe). Osoby wchodzące do budynku szkoły muszą skorzystać z płynu dezynfekującego do rąk znajdującego się przy wejściu głównym .

7) Przy głównym wejściu do szkoły umieszcza się plakat informacyjny oraz informację zawierającą numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 

§ 4.

1) Nauczyciel zapewnia przede wszystkim opiekę uczniów podczas przebywania w szkole.

2) Wyjaśnia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego  zostały wprowadzone. Egzekwuje by uczniowie na sali nie pożyczali sobie przyborów i podręczników oraz przestrzegali zasad higieny.

3) W trakcie wykonywania czynności związanych z konsultacjami i egzaminami nauczyciele oraz pracownicy obsługi bezwzględnie mają założone gumowe rękawiczki oraz maseczki. Nauczyciel czy członek komisji egzaminacyjnej może zdjąć maseczkę jeżeli zachowuje dystans społeczny od najbliższej osoby min. 2 m.

4) W stosunku do ucznia z objawami chorobowymi (podwyższona temperatura, duszności, kaszel, osłabienie organizmu, katar) lub przebywającego w domu z osobami na kwarantannie, który to fakt uczeń winien zgłosić przed wejściem na teren szkoły, nauczyciel wraz z pielęgniarką szkolną podejmuje decyzję zgodnie z procedurą w tym zakresie.

§ 5.

1) W trakcie wykonywania czynności pracowniczych szczególne znaczenie ma utrzymywanie  czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach.  

2) Wszystkie sprzęty stanowiące wyposażenie pomieszczeń szkolnych, ciągów komunikacyjnych, elementy powierzchni dotykowych, po zakończeniu pracy muszą zostać zdezynfekowane.

 3) Dezynfekcja sprzętów służących do pracy odbywa się z zastosowaniem środka do dezynfekcji na bazie alkoholu (zawartość minimum 60%) dostępnego w pomieszczeniu socjalnym.

 4) Celem dezynfekcji sprzętów jest zapobieganie zakażeniu drogą kontaktową oraz zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń. 

5) Po skończonej pracy, wykonywanej w jednorazowych rękawiczkach, należy wyrzucić       je   do kosza na śmieci.

§ 6

Zarządzenie jest opublikowane na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                    

                                        Honorata Kłosek

                                                                              Dyrektor Szkoły Podstawowej

                                                                                            w Krzęcinie                    

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Krzęcinie
    ul. Pogodna 4, 73-231 Krzęcin
  • sekretariat 95-765-51-48

    fax 95-765-51-48

Galeria zdjęć