Statut Szkoły i ZWSO

Galeria zdjęć

Wykaz podręczników w roku szkolnym 2022/2023 Informacja o zakupie podręczników na rok szkolny 2022/2023 w Szkole Podstawowej w Krzęcinie REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2022-2023 LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZĘCINIE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 LISTA KANDYDATÓW NIEPRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZĘCINIE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO KLASY I W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZĘCINIE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZĘCINIE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY I W SZKOLE PODSTAWOWEJW KRZĘCINIE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 Zasady rekrutacji do klasy pierwszej 2022/2023 Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych 2022/2023 Zarządzenie Nr 11/2021/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzęcinie z dnia 20. grudnia 2021r. Uwaga przedłużamy termin składania oświadczeń Skrócona informacja dotycząca zasad funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Krzęcinie w nowym roku szkolnym 2020/2021. Procedury Bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej w Krzęcinie w czasie pandemii. Zarządzenie nr 21/2019/2020r. Zarządzenie Nr 14/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzęcinie z dnia 10 kwietnia 2020 r. RODO Klauzula informacyjna przetwarzanie danych w systemie monitoringu wizyjnego REGULAMINY Zarządzenie Nr 10/2019 i Zarządzenie Nr 11/2019 Zarządzenie Nr 15/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzęcinie z dnia 29 maja 2020 r. Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zarządzenie Nr 14/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzęcinie z dnia 10 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 14/2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzęcinie

 

z dnia 10 kwietnia 2020 r.

 

w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID-19

(zarządzenie uszczegóławiające/rozszerzające zarządzenie z dnia 24 marca 2020r.)

W związku ze szczególną sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa i w związku z tym ograniczeniem funkcjonowania podmiotów systemu oświaty

 

Na podstawie:

 

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59),

 

 • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),

 

 • Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

 • Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie

  czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku

  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 • Rozporzadzenie MEN z dnia 10 kwietnia 2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czsaowegoograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 • Statutu Szkoły Podstawowej w Krzęcinie

 

w celu zapewnienie właściwego skutecznego funkcjonowania szkoły w tym okresie wprowadzam i zobowiązuję wszystkich pracowników szkoły do przestrzegania następujących zasady organizacji i pracy szkoły w odniesieniu do:

 

 

§1

Organizacji nauczania na odległość

 

 1. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do pozostawania w ciągłej gotowości do pracy.
 2. Ustalam następujące formy kontaktu z dyrektorem szkoły:
  1. kontakt za pomocą e-dziennik,
  2. kontakt e-mail
  3. kontakt telefoniczny

 

 1. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli w terminie do 20 kwietnia 2020r. aby jednoznacznie określili za pomocą, jakich narzędzi zdalnych, będą realizować podstawę programową oraz, w jaki sposób będę kontaktować się z uczniami – informacje proszę przekazać drogą e-mailową

 

 1. Zobowiązuję do prowadzenia zdalnego nauczania ze swoich prywatnych domów, pod warunkiem posiadania niezbędnego sprzętu umożliwiającego bezpieczne prowadzenie zdalnego nauczania.

 

 1. W przypadku, gdy nauczyciel nie dysponuje odpowiednim sprzętem (komputerem, laptopem z podłączeniem do Internetu), z którego mógłby skorzystać w domu, lub nie posiada warunków do realizacji takiego nauczania w warunkach domowych niezwłocznie informuje o tym fakcie dyrektora szkoły. W takiej sytuacji dyrektor szkoły (w miarę możliwości) zapewni sprzęt służbowy, dostępny na terenie szkoły, lub zobowiąże nauczyciela do alternatywnej formy realizacji podstawy programowej (np.: przygotowania materiałów w formie drukowanej - treści programowe szczegółowe omówione i test sprawdzający stopień przyswojenia treści nauczania).

 

 1. Zobowiązuje wszystkich nauczycieli do kontynuacji prowadzenia zajęć edukacyjnych, zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin, z zastosowaniem narzędzi informatycznych, wcześniej zgłoszonych i zaakceptowanych przez dyrektora szkoły.

 

 1. Zalecam aby w miarę możliwości zdalne nauczanie miało charakter synchroniczny (zajęcia online w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami) z zastosowaniem platform i aplikacji edukacyjnych.

 

 1. W celu zróżnicowania form pracy zobowiązuję również nauczycieli do pracy z uczniami w sposób asynchroniczny (nauczyciel udostępnia materiały a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym). Udostępnianie materiałów realizowane powinno być za pośrednictwem e-dziennika lub poczty elektronicznej, a w sytuacji braku dostępu do Internetu z wykorzystaniem telefonów komórkowych ucznia lub rodziców.

 

 1. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do określenia, na jakich warunkach będą realizować zdalne konsultacje merytoryczne – należy określić dni tygodnia oraz godzinę dostępności nauczyciela i narzędzie komunikacji.

 

 1. Zobowiązuję nauczycieli, aby dostosowali program nauczania do narzędzi, które zamierzają stosować w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów.

 

 1. Ustalam zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami, które stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia i zobowiązuję wszystkich nauczycieli do zapoznania się z tymi zasadami i stosowania ich w kontaktach z rodzicami.

 

 1. Określam zasady raportowania realizacji podstawy programowej w zdalnym nauczaniu, które określono w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. Zobowiązuję nauczycieli do stosowania zapisów szczegółowych załącznika.

 

§2

Obowiązki wychowawców

 

 1. Wychowawca ma obowiązek:

 

 1. ustalenia, czy każdy z jego uczniów posiada w domu dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu. W przypadku braku dostępu wychowawca niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły w celu ustalenia alternatywnych form kształcenia,
 2. wskazania sposobu kontaktu z rodzicami,

 

 1. reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które zgłaszają jego uczniowie lub rodzice,

 

 1. wskazania warunków, w jakich uczniowie i rodzice mogą korzystać ze zdalnych konsultacji z wychowawcą klasy.

 

§3

Obowiązki specjalistów w czasie prowadzenia nauczania zdalnego

 

 

 

 1. W czasie trwania epidemii wsparcie psychologiczne ze strony specjalistów ma charakter szczególny i jest absolutnie niezbędne.

 

 1. Specjaliści są dostępni dla uczniów i rodziców zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.

 

 1. Harmonogram pracy specjalistów jest dostępny w widoczny miejscu na stronie internetowej szkoły.

 

 1. Szczegółowe obowiązki specjalistów szkoły określa załącznik nr 3 niniejszego zarządzenia.

 

§4

Zasady współpracy dyrektora z pracownikami administracji

 

 1. Pracownicy administracyjni, pozostając w gotowości do pracy, pełnią swoje obowiązki służbowe zdalnie.

 

 1. Dyrektor szkoły może w dowolnym momencie wezwać pracownika administracji do stawienia się w zakładzie pracy.

 

 1. Podstawowymi formami kontaktu pracowników administracyjnych z dyrektorem szkoły są: telefon, e-mail, e-dziennik.

 

 1. Pracownik administracyjny jest dostępny w godzinach swojej pracy pod wskazanym przez siebie numerem telefonu i pod wskazanym adresem e-mailowym.

 

 1. Pracownik administracyjny na bieżąco zdalnie przekazuje dyrektorowi szkoły informacje dotyczące funkcjonowania szkoły/placówki, informując natychmiast o sytuacjach nagłych.

 

 

§5

Zasady współpracy szkoły z sanepidem

 

 1. Dyrektor szkoły na bieżąco śledzi komunikaty na temat COVID-19 nadawane przez Główny Inspektorat Sanitarny i stosuje się do jego zaleceń.

 

 1. Dyrektor szkoły wymaga od swoich pracowników bezwzględnego przestrzegania zaleceń GIS.

 

 1. W sytuacji wystąpienia zagrożenia zarażenia wirusem COVID-19 dyrektor szkoły niezwłocznie informuje o tym fakcie lokalną stację epidemiologiczno-sanitarną.

 

 1. W sytuacji wystąpienia zarażenia wirusem COVID-19 u jednego z pracowników lub uczniów dyrektor szkoły niezwłocznie informuje o tym fakcie lokalną stację epidemiologiczno-sanitarną.

 

 1. Dyrektor szkoły pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielem lokalnej stacji epidemiologiczno-sanitarnej w celu bieżącego monitorowania sytuacji związanej z szerzeniem się epidemii COVID-19.

 

§6

Zasady współpracy dyrektora szkoły z organem prowadzącym

 

 

 

 1. Dyrektor szkoły utrzymuje stały kontakt z przedstawicielami organu prowadzącego w celu bieżącego monitorowania sytuacji związanej z wdrożeniem zdalnego nauczania.

 

 1. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący o problemach oraz trudnościach wynikających z wdrażania zdalnego nauczania.

 

 1. W sytuacji braku możliwości realizacji zdalnego nauczania w stosunku do wybranych uczniów, dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym, ustali alternatywne formy kształcenia.

 

 1. W sytuacji wystąpienia problemów w zakresie realizacji zdalnego nauczania dyrektor szkoły zwraca się z prośbą o wsparcie do organu prowadzącego.

 

§7

Zasady i procedury współpracy z organem nadzoru pedagogicznego

 

 1. Dyrektor szkoły utrzymuje kontakt z przedstawicielami organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zwłaszcza w zakresie monitorowania przyjętych sposobów kształcenia na odległość oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań.

 

 1. Dyrektor szkoły informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny o problemach oraz trudnościach wynikających z wdrażania zdalnego nauczania.

 

§8

 

Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny

 

 1. Egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe, przeprowadza się w sytuacjach określonych w dotychczas obowiązujących aktach prawnych.

 

 1. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych w czasie trwania epidemii określa załącznik nr 4.

 

§9

Zasady i sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły

 

 1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 1. Szczegółowe sposoby prowadzenia dokumentacji szkolnej zostały opisane w załączniku nr 2.

 

§10

 

Zasady prowadzenia konsultacji z uczniem i jego rodzicami oraz sposób przekazywania im informacji o formie i terminach tych konsultacji

 

 1. Szkoła w ramach nauczania zdalnego organizuje dla uczniów i ich rodziców konsultacje z nauczycielami, pedagogiem, logopedą oraz nauczycielami do dziecka z orzeczeniem

 

 1. Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym: na zasadzie kontaktu mailowego i telefonicznego.

 

 1. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel, pedagog, logopeda oraz nauczyciele do dziecka z orzeczeniem informując wcześniej o tym fakcie dyrektora szkoły.

 

 1. Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom drogą mailową.

 

 

§11

Procedury wprowadzania modyfikacji programu wychowania przedszkolnego i szkolnego

zestawu programów nauczania

 

 1. Zarządzam wdrożenie procedur wprowadzania modyfikacji programu wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania.
 2. Szczegółowe procedury określa załączniku nr 5.

 

 

 

 

 

§12

 

Zasady monitorowania postępów uczniów, sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, oraz sposób i zasady informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach

 

 1. Nauczyciele mają obowiązek monitorowania postępów w nauce zdalnej uczniów.

 

 1. Nauczyciele mają obowiązek informowania uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych o osiąganych postępach i ocenach w trakcie nauczania zdalnego przez e-dziennik.

 

 1. Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach znajdują się w załączniku nr 6.

 

 

§13

Zasady i sposoby oceniania w zdalnym nauczaniu

 

 1. W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące oceniania określone w Statucie Szkoły.

 

 1. Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość zostały określone w załączniku nr 7.

 

§14

 

Zasady pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym: posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

 

 

 

 1. W szkole organizuje się zdalne nauczanie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

 1. Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zawiera załącznik nr 8.

 

 

§15

Zasady bezpiecznego korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie

 

 

 1. Na czas wprowadzenia zdalnego nauczania wprowadza się szczegółowe warunki korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie.

 

 1. Do przestrzegania tych zasad zobowiązuje się wszystkich pracowników szkoły.

 

 1. Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej określono w załączniku nr 9.

 

§16

 

Obowiązki i zasady dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 obowiązujące na terenie szkoły

 

 

 

 1. Za bezpieczeństwo na terenie szkoły w czasie epidemii odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.

 

 1. W celu poprawy bezpieczeństwa w okresie epidemii dyrektor powołuje zespół zarządzania kryzysowego.

 

 1. W skład zespołu wchodzą osoby stanowiące wsparcie dyrektora w zarządzaniu i organizowaniu funkcjonowania szkoły w okresie epidemii. Są to: wicedyrektor, pedagog, sekretarz szkoły, administrator strony szkolnej.

 

 1. Nauczyciele zdalnie przekazują uczniom informacje na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;

 

 1. W szkole i na stronie internetowej szkoły opublikowano w widocznym miejscu instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej;

 

 1. Dyrektor szkoły ustala organizację pracy w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem (praca zdalna, praca w cyklu okresowym, zastosowanie systemu dyżurów).

 

 1. Pracownicy szkoły przychodzą do pracy tylko i wyłącznie na wezwanie dyrektora szkoły lub zgodnie z określonym i przekazanym harmonogramem dyżurów;

 

 1. W szkole do odwołania nie organizuje się żadnych wycieczek krajowych i zagranicznych;

 

 1. Na terenie szkoły bezwzględnie obowiązują zalecenia służb sanitarno-epidemiologicznych;

 

 1. Pracownicy szkoły oraz osoby przebywające na jej terenie podporządkowują się i współdziałają ze wszystkimi służbami zaangażowanymi w zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.

 

 1. Szczegółowe zalecenia GIS obowiązujące od 20 marca 2020r.:

 

 1. zachować bezpieczną odległość od rozmówcy, promować zatwierdzanie spraw przez Internet.

 

 1. promować regularne i dokładne mycie rąk przez osoby przebywające w miejscach użyteczności publicznej: wodą z mydłem lub zdezynfekowanie dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

 

 1. upewnić się, że osoby przebywające na terenie szkoły mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.

 

 1. umieścić dozowniki z płynem odkażającym w widocznych miejscach, w miejscu pracy i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.
 2. wywiesić w widocznym miejscu informacje jak skutecznie myć ręce (grafika).

 

 1. zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby podczas pracy, czy wizyty w miejscu publicznym NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegać higieny kaszlu i oddychania.

 

 1. zapewnienie, aby miejsca pracy były czyste i higieniczne:

 

  • powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym, lub przecierane wodą z detergentem,

 

  • wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane, z użyciem wody z detergentem.

 

 1. Wszelkie informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem można uzyskać na infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia

 

 1. W przypadku złego samopoczucia, typowych objawów dla zakażenia koronawirusem, lub wszelkich wątpliwości związanych z postępowanie w stanie epidemii możesz również skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną

 

 

 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Krzęcin 20.04.2020 r.

 

Dyrektor Honorata Kłosek

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Krzęcinie
  ul. Pogodna 4, 73-231 Krzęcin
 • sekretariat 95-765-51-48

  fax 95-765-51-48

Galeria zdjęć