Galeria zdjęć

  Lista kandydatów przyjętych do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Krzęcinie Informacja o zakupie podręczników na rok szkolny 2021/2022 w Szkole Podstawowej w Krzęcinie Wykaz podręczników w roku szkolnym 2021/2022 LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO OP LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO OP WYNIKI REKRUTACJI DO KLAS I I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH Uwaga przedłużamy termin składania oświadczeń Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych 2021/2022 Zasady rekrutacji do klasy pierwszej 2021/2022 Skrócona informacja dotycząca zasad funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Krzęcinie w nowym roku szkolnym 2020/2021. Procedury Bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej w Krzęcinie w czasie pandemii. Zarządzenie nr 21/2019/2020r. Zarządzenie Nr 14/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzęcinie z dnia 10 kwietnia 2020 r. RODO Klauzula informacyjna przetwarzanie danych w systemie monitoringu wizyjnego REGULAMINY Zarządzenie Nr 10/2019 i Zarządzenie Nr 11/2019 Zarządzenie Nr 15/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzęcinie z dnia 29 maja 2020 r. Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  Procedury Bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej w Krzęcinie w czasie pandemii.

  Procedury Bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej w Krzęcinie w czasie pandemii.
   

  Procedura szczegółowo określa zasady i tryb postępowania w zakresie bezpieczeństwa na terenie przedszkoli, szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi oraz innych form wychowania przedszkolnego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 po ich otwarciu na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 780), z uwzględnieniem wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z 2 lipca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wskazano w niej zadania dyrektora i pozostałych pracowników placówki wychowania przedszkolnego, organu ją prowadzącego oraz rodziców wychowanków.

  Uczestnicy:

  • dyrektor szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi;
  • organ prowadzący szkołę podstawową z oddziałami przedszkolnymi– dalej organ prowadzący;

  • rodzice dzieci;

  • pracownicy szkoły.

  Podstawa prawna:

  art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.),

  • wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.)

  Lp.

  Zadania główne

  Zadania szczegółowe

   

  Osoba odpowiedzialna

  Uwagi

  1.

  Ustalenie liczby dzieci, które będą uczęszczać do przedszkola/szkoły

  1. Ustalenie liczby grup dzieci
  w przedszkolu/szkole

   

  Dyrektor

  Liczbę grup w przedszkolu/szkole ustala się
  z uwzględnieniem następujących wytycznych:

  1) jedna grupa dzieci powinna przebywać
  w wyznaczonej i stałej sali;

  2) do grupy przyporządkowani są w miarę możliwości ci sami opiekunowie/nauczyciele;

  3) w miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze nauczycieli i innych pracowników powyżej 60. roku życia lub
   z istotnymi problemami zdrowotnymi.


  2. Ustalenie maksymalnej liczby dzieci w danej grupie w przedszkolu, które mogą przebywać w grupie, w tym wystąpienie do organu prowadzącego o wyrażenie zgody na zwiększenie liczby dzieci w grupie

   

  Dyrektor / organ prowadzący

  W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci, a w przypadku grupy integracyjnej – nie więcej niż 20 (w tym nie więcej niż 5 dzieci niepełnosprawnych).

  Maksymalną liczbę dzieci w poszczególnych grupach ustala się z uwzględnieniem następujących wytycznych:

  Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci powinna wynosić co najmniej 16 m2.
  W przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że:

  a) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie,

  b) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie lub jest zapewniane leżakowanie.

  Do ww. przestrzeni nie wlicza się pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych – np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej ich powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej Sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących.


  3. Ustalenie dzieci, które będą uczęszczać do poszczególnych grup

  w przedszkolu, w tym uzyskanie zgody rodziców na pomiar temperatury ciała dziecka

   

  Dyrektor
   / rodzice dzieci

  Ustala się dzieci, których rodzice deklarują powrót do przedszkola (każdym możliwym środkiem komunikacji: telefon, internet lub poczta). Jeżeli wskazana liczba jest wyższa niż liczba dzieci, które mogą przebywać w grupach, to ustala się dzieci, które będą uczęszczać do poszczególnych grup z uwzględnieniem np. pierwszeństwa zgłoszenia lub następujących wytycznych:

  1) w pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy
  z opieką w domu;

  2) pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania oświaty związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;

  3) do przedszkola nie może uczęszczać dziecko, którego rodzice nie wyrazili zgody na pomiar temperatury jego ciała jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

  2.

  Przygotowanie przedszkola/szkoły przed przyjęciem dzieci

  1. Zakup indywidualnych środków ochrony osobistej dla pracowników, termometru (najlepiej bezdotykowego), płynu dezynfekującego do rąk, detergentów (do dezynfekcji sprzętu, zabawek, itp.)

   

  Dyrektor / organ prowadzący

  1. Personel opiekujący się dziećmi
   i pozostałych pracowników w razie konieczności zaopatruje się w indywidualne środki ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych
  u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).

  2. Wyposaża się przedszkole/szkołę w termometr, najlepiej bezdotykowy.

  2. Wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk,
   a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje

   

  Dyrektor

  Wychowawcy

  Instrukcje na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego:

  https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/

  https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

  https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

  https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

  3. Usunięcie z sal, w których będą przebywać dzieci, niektórych przedmiotów i sprzętu wg wytycznych

   

  Dyrektor

  Wyposażenie sal, którego nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki), usuwa się z sal. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować.

  4. Zabezpieczenie przed używaniem sprzętu na placu zabaw lub boisku

   

  Dyrektor

  Jeżeli nie można zapewnić codziennej dezynfekcji sprzętu na placu zabaw lub boisku, odpowiednio zabezpiecza się go przed używaniem.

  5. Korzystanie z dystrybutorów wody pitnej

   

  Dyrektor

  Zapewnia się korzystanie z dystrybutorów przez dzieci pod nadzorem opiekuna. Zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody wskazane są na stronie internetowej GIS.

  6. Wyznaczenie i przygotowanie pomieszczenia lub obszaru, w którym będzie można odizolować osobę
  w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych

   

  Dyrektor/(gabinet profilaktyki zdrowotnej)

  Wyznacza się i przygotowuje (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydziela obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych: ... (należy wskazać oznaczenie pomieszczenia lub obszaru).

  7. Umieszczenie w wejściu do budynku pojemników z płynem dezynfekcyjnym oraz informacji
  o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk

   

  Dyrektor

  W wejściu do budynku przedszkola/szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieszcza informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe wchodzące do budynku.

  8. Sporządzenie i wywieszenie listy numerów telefonów do: organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych

   

  Dyrektor

  W łatwo dostępnym miejscu w danym budynku umieszcza się listę numerów telefonów do: organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.

  9. Ścieżka szybkiej komunikacji telefonicznej z rodzicami

   

  Dyrektor

  Zapewnia się sposoby szybkiej komunikacji
   z rodzicami dzieci (przede wszystkim ustala się numer telefonu prywatny i do pracy).

  3.

  Przyjmowanie dzieci do przedszkola i klas 1-3

  1.Na teren  przedszkola/szkoły wchodzi z dzieckiem wyłącznie jeden rodzic/opiekun

   

  Rodzice/opiekunowie dzieci

  1. Do przedszkola/szkoły można przyprowadzić wyłącznie zdrowe dziecko (bez objawów chorobowych wskazujących na chorobę zakaźną). Osoba przyprowadzająca
   i odbierająca również musi być zdrowa.

  2. Nie można przyprowadzić do przedszkola/szkoły dziecka jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

  2. Dziecko nie przynosi do przedszkola/szkoły zabawek
   i zbędnych zabawek

   

  Rodzice dzieci

  Dziecko nie może przynosić do przedszkola/szkoły, ani z niego wynosić, niepotrzebnych zabawek oraz innych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności
   z niepełnosprawnościami (w takim przypadku opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice powinni zadbać o regularne czyszczenie/ pranie/ dezynfekcję zabawki).

  3. Dezynfekcja rąk przy wejściu do przedszkola/szkoły

   

  Rodzice/opiekunowie dzieci

  Rodzice oraz pracownicy przedszkola/szkoły obowiązani są zdezynfekować dłonie przed wejściem do budynku. Rodzice zakładają maseczki.

  4. Przekazanie informacji o stanie zdrowia dziecka

   

  Rodzice/
  opiekunowie dzieci

  Rodzice obowiązani są przekazywać istotne informacje o stanie zdrowia dzieci.

  5. Dystans społeczny

   

  Rodzice/opiekunowie dzieci

  1. Rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola/szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki/szkoły, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

  2. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu,
  z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/ dziećmi lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem/ dziećmi.

  4.

  Zapewnienie warunków bezpieczeństwa w placówce

  1. Organizacja pracy placówki

   

  Dyrektor / pracownicy obsługi

  1. W miarę możliwości organizacyjnych należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup, rożne godziny zabawy na dworze itp.).

  2. Ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum. Ewentualne kontakty z takimi osobami odbywają się przy użyciu środków ochrony osobistej (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

  3. Pracownicy zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni, wynoszący min. 1,5 m.

  2. Warunki bezpieczeństwa dzieci
  w budynkach placówki

   

  Nauczyciele/ pracownicy obsługi

  1. Salę, w której organizuje się zajęcia, wietrzy się co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

  2. Pracownicy regularnie myją ręce wodą
   z mydłem. Dzieci regularnie myją ręce wodą
   z mydłem, szczególnie po przyjściu, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

  3. Nauczyciele organizują pokaz właściwego mycia rąk, przypominają o myciu rąk i dają przykład.

  4. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.

  5. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet.

  6. Utrzymuje się w czystości ciągi komunikacyjne, dezynfekuje się powierzchnie dotykowe (poręcze, klamki) i powierzchnie płaskie (blaty), klawiatury, włączniki. Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych.

  7. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

  3. Warunki bezpieczeństwa dzieci na zewnątrz

   

  Dyrektor / nauczyciele/ pracownicy obsługi

  1. Dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich – optymalnie na terenie placówki, a gdy nie ma takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne. W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem przedszkola zaleca się korzystanie z niego przez dzieci
  z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu

  z użyciem detergentu lub dezynfekowanie sprzętów/ przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp.

  3. Po powrocie do budynku dzieci myją ręce.

  4. Sprzęt na placu zabaw lub boisku czyści się regularnie z użyciem detergentu lub dezynfekuje, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.

  4. Spożywanie i przygotowywanie posiłków

   

  Personel kuchenny

  1. Obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia
  i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

  2. Rekomendowane jest zmianowe wydawanie posiłków. Czyszczenie blatów, stołów
  i poręczy krzeseł po każdym posiłku i po każdej grupie. Posiłki podawane w wielorazowych naczyniach i sztućcach myć
  w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60℃ lub wyparzać.

  3. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

   

   

  5. Warunki odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w przedszkolu

  Rodzice dzieci, dyrektor

   

  W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w przedszkolu rodzic za zgodą dyrektora może przebywać na terenie przedszkola z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców dzieci odbywających okres adaptacyjny w przedszkolu do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 2 m.

  5.

  Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia korona wirusem
   i stwierdzenia zakażenia u pracownika lub wychowanka placówki

  1. Poinformowanie pracowników
  o postępowaniu w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u siebie

   

  Dyrektor

  1. Do pracy mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

  2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z dyrektorem, ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem

  2. Śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa

   

  Dyrektor

  Na bieżąco.

  3. Czynności w przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem

   

  Dyrektor

  1. Pracownika niezwłocznie odsuwa się od pracy.

  2. Wstrzymuje się przyjmowanie do przedszkola kolejnych grup uczniów.

  3. Powiadamia się właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

  Wzór: Powiadomienie stacji sanitarno-epidemiologiczną o wystąpieniu u pracownika objawów sugerujących zakażenie koronawirusem

  4. Powiadamia się organ prowadzący.

  Wzór: Powiadomienie organu prowadzącego przedszkole o wystąpieniu u pracownika objawów sugerujących zakażenie koronawirusem

  5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddaje się gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi  procedurami oraz dezynfekuje się powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

  6. Stosuje się do zaleceń państwowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

  7. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki,
  w których przebywała osoba podejrzana
  o zakażenie i zaleca się im stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

  4. Czynności w przypadku wystąpienia u dziecka objawów choroby

   

  Dyrektor

  1. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby odizolowuje się je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.

  2. Dokonuje się pomiaru temperatury ciała dziecka. W przypadku użycia termometru bezdotykowego – dezynfekcja po użyciu w danej grupie. W przypadku użycia termometru innego niż bezdotykowy – dezynfekuje się go po użyciu.

  Wzór: Zgoda rodzica na pomiar temperatury ciała dziecka

  3. Niezwłocznie powiadamia się rodziców

  w celu pilnego odebrania dziecka z placówki.

  4. Jeżeli u dziecka występują objawy sugerujące zakażenie koronawirusem stosuje się ust. 5-9.

  5. Wstrzymuje się przyjmowanie do placówki kolejnych grup dzieci.

  6. Powiadamia się właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

  7. Powiadamia się organ prowadzący.

  8. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, poddaje się gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz dezynfekuje się powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

  9. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki,
  w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zaleca się im stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

  5. Czynności w przypadku wystąpienia koronawirusa u pracownika lub wychowanka szkoły.

   

  Dyrektor

  1. Stosuje się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

  2. Zawiesza się zajęcia w placówce, za zgodą organu prowadzącego, na czas oznaczony na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa
  i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166).

  3. Zawiadamia się organ sprawujący nadzór pedagogiczny o zawieszeniu zajęć.

   

  Aktualności

  Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Krzęcinie
   ul. Pogodna 4, 73-231 Krzęcin
  • sekretariat 95-765-51-48

   fax 95-765-51-48

  Galeria zdjęć