Galeria zdjęć

  • Projekt „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń” semestrVI

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

   „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń” realizowanym przez
   GMINĘ KRZĘCIN/SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W KRZĘCINIE

    


   § 1

   Postanowienia ogólne

   1. Regulamin określa warunki udziału oraz podstawowe kryteria rekrutacji Uczestników/Uczestniczek Projektu „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś Priorytetowa 8. Edukacja. Działanie 8.2. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym  i ponadgimnazjalnym.
   2. Beneficjentem projektu jest Gmina Krzęcin, która nadzoruje realizację projektu.
   3. Realizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa w Krzęcinie.
   4. Biuro projektu znajduje się w Szkole Podstawowej w Krzęcinie, 73-231 Krzęcin, ul. Pogodna 4,
    tel. 95 7655148, e-mail: szkola@krzecin.pl.
   5. Projekt realizowany jest w okresie 01.11.2017 - 30.06.2021.
   6. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 249 uczniów z kl. I-VIII Szkoły Podstawowej
     i klas II - III Gimnazjum w Krzęcinie.
   7. Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy 249 uczniów Szkoły Podstawowej w Krzęcinie poprzez rozwój kompetencji kluczowych m.in. w zakresie humanistycznym i nauk matematyczno - przyrodniczych, kreatywności i pracy zespołowej oraz uczestnictwie w indywidualnym doradztwie edukacyjno - zawodowym.

   § 2

   Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

   1. Projekcie - oznacza to projekt pt. „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 8. Edukacja. Działanie 8.2. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.
   2. Beneficjencie projektu - oznacza to Gminę Krzęcin.
   3. Realizatorze projektu - oznacza to Szkołę Podstawową w Krzęcinie.
   4. Uczestniku/Uczestniczce Projektu – oznacza to ucznia/uczennicę Szkoły Podstawowej  w Krzęcinie, 73-231 Krzęcin, ul. Pogodna

   § 3

   Formy wsparcia

   1. Projekt zakłada udzielenie wsparcia w okresie 12017 - 06.2021 roku 249 uczniom/uczennicom Szkoły Podstawowej w Krzęcinie.
   2. Wsparcie w ramach projektu, jest następujące: semestr I-III:
   3. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze:

   SP:

   - z matematyki (3 grupy (6 osobowe) x 2h x 12 tyg.; razem 216h)

   - z j. polskiego (3 grupy (6 osobowe) x 2h x 12 tyg.; razem 216h)

   - z j. angielskiego (2 grupy (6 osobowe) x 2h x 12 tyg.; razem 144h)

   - z przyrody (1 grupa (8 osobowa) x 2h x 12 tyg.; razem 72h)

   - z historii (1 grupa (8 osobowa) x 2h x 12 tyg.; razem 72h)

    

   Gimnazjum:

   - z matematyki (3 grupy (6osobowe) x 2h x 12 tyg.; razem 216h)

   - z j. polskiego (3 grupy (6osobowe) x 2h x 12 tyg.; razem 216h)

   - z j. angielskiego (1 grupa (6osobowa) x 2h x 12 tyg.; razem 72h)

   - z historii (1 grupa (6 osobowa) x 2h x 12 tyg.; razem 72h)

   - z fizyki (1 grupa (6 osobowa) x 2h x 12 tyg.; razem 72h)

    

   1. kółka zainteresowań:

   SP:

   - z j. polskiego (2 grupy (8 osobowe) x 2h x 12 tyg.; razem 144h)

   - z j. angielskiego (2 grupy (6 osobowe) x 2h x 12 tyg.; razem 144h)

   - warsztaty dziennikarskie (1 grupa (10 osobowa) x 2h x 12 tyg.; razem 72h)

    

   Gimnazjum:

   - z j. polskiego (1 grupa (8 osobowa) x 2h x 12 tyg.; razem 72h)

   - z j. angielskiego (1 grupa (8 osobowa) x 2h x 12 tyg.; razem 72h)

   - z j. niemieckiego (1 grupa (8 osobowa) x 2h x 12 tyg.; razem 72h)

    

   1. zajęcia rozwijające uzdolnienia oparte na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych:

   SP:

   - z matematyki (3 grupy (6 osobowe) x 2h x 12 tyg.; razem 216h)

   - z przyrody (1 grupa (6 osobowa) x 2h x 12 tyg.; razem 72h)

    

   Gimnazjum:

   - zajęcia z matematyki (1 grupa (8 osobowa) x 2h x 12 tyg.; razem 72h)

   - zajęcia z biologii (1 grupa (8 osobowa) x 2h x 12 tyg.; razem 72h)

   - zajęcia z fizyki (1 grupa (8 osobowa) x 2h x 12 tyg.; razem 72h)

   - zajęcia z chemii (1 grupa (8 osobowa) x 2h x 12 tyg.; razem 96h)  

    

   - zajęcia z geografii (1 grupa (8 osobowa) x 2h x 12 tyg.; razem 48h) - zajęcia odbywały się przez 2 semestry

   1. zajęcia rozwijające z nauki programowania (1 grupa(8 osobowa) x 2h x 12 tyg.; razem 72h)
   2. semestr IV:

   - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

   - z matematyki (4 grupy (6 osobowe) x 2h x 12 tyg.; razem 96h)

   - z j. polskiego (4 grupy (6 osobowe) x 2h x 12 tyg.; razem 96h)

   - z j. angielskiego (1 grupa (6 osobowa) x2h x 12 tyg.; razem 24h)

   - kółka zainteresowań:

   - z j. polskiego (1 grupa (8 osobowa) x 2h x 12 tyg.; razem 24h)

   - z j. angielskiego (2 grupy (8 osobowe) x 2h x 12tyg.; razem 48h)

    

   - zajęcia rozwijające z nauki programowania (1 grupa(8 osobowa) x 2h x 12 tyg.; razem 24h

    

   1. semestr V:

    - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

   - z matematyki (3 grupy (6 osobowe) x 2h x 12 tyg.; razem 72h)

   - z j. polskiego (3 grupy (6 osobowe) x 2h x 12 tyg.; razem 72h)

   - kółka zainteresowań:

   - z  matematyki (1 grupa (8 osobowa) x 2h x 12 tyg.; razem 24h)

   - z j. angielskiego (2 grupy (8 osobowe) x 2h x 12 tyg.; razem 48h)

    

   - zajęcia rozwijające z nauki programowania (2 grupy(8 osobowe) x 2h x 12 tyg.; razem 48h

   - zajęcia językowo-teatralne ( 1 grupa (8 osobowa) x 2h x 12 tyg.; razem 24h)

   - zajęcia  matematyczno-przyrodnicze (1 grupa (8 osobowa) x 2h x 12tyg.; razem 24h)

    

   1. semestr VI:

   - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

   - z matematyki (3 grupy (6 osobowe) x 2h x 12 tyg.; razem 72h)

   - z j. polskiego (3 grupy (6 osobowe) x 2h x 12 tyg.; razem 72h)

   - kółka zainteresowań:

   - z j. angielskiego (2 grupy (8 osobowe) x 2h x 12 tyg.; razem 48h)

    

   - zajęcia rozwijające z nauki programowania (2 grupy(8 osobowe) x 2h x 12 tyg.; razem 48h

   - zajęcia językowo-teatralne (1 grupa (8 osobowa) x 2h x 12 tyg.; razem 24h)

   - zajęcia  matematyczno-przyrodnicze (1grupa (8 osobowa) x 2h x 12 tyg.; razem 24h)

    

    

   1. indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 94 uczestników projektu, zajęcia realizowane przez 5 semestrów (uczniowie z Gimnazjum: semestr I – 32os., semestr II – 21os.; uczniowie Szkoły Podstawowej: semestr III – 16os., semestr IV – 16os, V semestr – 9os.,), w wymiarze 2 godzin dla jednego ucznia; razem 188h.

    

   1. formy wsparcia zaplanowane na V i VI semestr trwania projektu obejmują  oddziały klasowe I-VIII
   1. wszystkim Uczestnikom zajęć wyrównawczych oraz zajęć rozwijających uzdolnienia realizowanych w formie stacjonarnej zapewniony jest obiad.
   2. uczestnikom projektu spoza Krzęcina zapewniony jest odwóz do domu.

    

   § 4

   Kryteria uczestnictwa w projekcie

    

   1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:
   1. zapoznanie się z niniejszym Regulaminem,
   2. wypełnienie i złożenie następujących załączników dostępnych w biurze projektu, tak, aby każda osoba mogła wziąć udział w projekcie, bez względu na płeć:
   • formularza zgłoszeniowego do projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 1  do niniejszego Regulaminu (dot. nowych osób),
   • formularza zgłoszeniowego do projektu dla Uczestnika Projektu (dot. osób, które już uczestniczą w projekcie, zgodnie z załącznikiem nr 2),
   • deklaracji uczestnictwa w projekcie (w dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć, zgodnie
    z załącznikiem nr 3 ),
   • oświadczenia Uczestnika Projektu dot. informacji o przetwarzaniu danych osobowych
     (w dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć, zgodnie z załącznikiem nr 6),

   -    załącznika nr 4 i załącznika nr 5 - nie są obligatoryjne.

   1. zakwalifikowanie do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną, składającą się z min. trzech osób.

    

   § 5

   Zasady rekrutacji Uczestników Projektu

    

   1. Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w następujących terminach:
   • styczeń 2018 r.
   • wrzesień 2018 r.
   • luty-marzec 2019 r.
   • wrzesień 2019 r.
   • luty-marzec 2020 r.
   • styczeń-luty 2021 r.
   1. Kwalifikacja uczestników/uczestniczek projektu dokonywana jest przez Komisję Rekrutacyjną.
   2. Jeden uczeń może wziąć udział w kilku formach wsparcia.
   3. Każdy uczestnik projektu weźmie udział w doradztwie edukacyjno – zawodowym (tylko klas VII-VIII SP i Gimnazjum)

   Ocena końcowa z danego przedmiotu

   Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

    

   - ocena niedostateczna, ocena dopuszczająca

   5 pkt.

   - ocena dostateczna

   3 pkt.

   - ocena dobra

   0 pkt.

   Zajęcia rozwijające uzdolnienia:

    

   - ocena bardzo dobra, ocena celująca

   5 pkt.

   - ocena dobra

   3 pkt.

   - ocena dostateczna

   0 pkt.

   Miejsce zamieszkania ucznia/uczennicy

   Wieś

   5 pkt.

   Miasto

   0 pkt.

   Dochód na osobę w rodzinie (na podstawie oświadczenia o wysokości dochodu-załącznik nr 4)

   do 1000 zł

   5 pkt.

   1000 – 1500

   3 pkt.

   1501 – 2000

   1 pkt.

   2001 i >

   0 pkt.

   Orzeczenie o niepełnosprawności (na podstawie kserokopii dokumentu wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności)
   o Niepełnosprawności)

   1 pkt.

   Opinia lub Orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (na podstawie kserokopii dokumentu znajdującego się w dokumentacji pracy Pedagoga Szkolnego)

   3 pkt.

   Dziecko z niepełnej rodziny (na podstawie oświadczenia- załącznik nr 5)

   1pkt.

   Rodzic/opiekun dziecka jest osobą bezrobotną (na podstawie zaświadczenia

   1 pkt.

   z PUP)

    

   Rodzina dziecka jest objęta pomocą OPS (na podstawie zaświadczenia z

   1 pkt.

   OPS)

    

    

    

   1. Szczegółowe kryteria rekrutacji uczestników:

    

   1. Komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji uczestników projektu biorąc pod uwagę:
   1. terminowość złożenia deklaracji,
   2. kompletność i poprawność złożonych dokumentów rekrutacyjnych,
   3. kryteria rekrutacji w projekcie wymienione w pkt. 5 niniejszego paragrafu.
   4. w przypadku uczniów o takiej samej liczbie punktów wyższe miejsce na liście zajmie uczeń
    z orzeczeniem o niepełnosprawności lub opinią/orzeczeniem Poradni Psychologiczno/Pedagogicznej.
   5. w przypadku niedostarczenia oświadczenia/zaświadczenia wymienionego w kryteriach rekrutacji, przyznawanych jest 0 pkt.
   1. Rekrutacja uczestników odbywać się będzie z poszanowaniem zasad równości szans, w tym przeciwdziałania dyskryminacji.
   2. Listy uczniów zakwalifikowanych do udziału w poszczególnych formach wsparcia będą ustalane według ilości uzyskanych punktów.
   3. W przypadku, gdy liczba chętnych do udziału w poszczególnych formach wsparcia w ramach projektu przewyższy liczbę przewidzianych miejsc, zostaną utworzone listy rezerwowe.
   4. Listy rezerwowe będą tworzone według kryteriów określonych w pkt. 5 niniejszego paragrafu.
   5. Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z list podstawowych (przed rozpoczęciem realizacji wsparcia lub w przypadku, gdy liczba zrealizowanych godzin przypadających na 1 uczestnika nie przekracza 30 % ogólnej liczby godzin wsparcia).
   6. Podstawą kwalifikowania osób z list rezerwowych będzie ten sam typ wsparcia (na przykład        w przypadku rezygnacji osoby z zajęć pozalekcyjnych - zajęcia z matematyki, na jej miejsce zostanie przyjęta pierwsza osoba na liście rezerwowej, zainteresowana tą formą wsparcia).
   7. Listy uczniów zakwalifikowanych na zajęcia zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w szkole.
   8. Osoby z list rezerwowych otrzymają wsparcie niewykorzystane przez osobę, którą zastąpiły.
   9. Informacje na temat rekrutacji umieszczane będą na tablicy ogłoszeń w szkole oraz na stronie internetowej szkoły i Beneficjenta.
   10. Osoby, które pierwszy raz chcą przystąpić do projektu składają formularz rekrutacyjny wraz
    z załącznikami (zgodnie z załącznikiem nr 1,4 i 5).
   11. Osoby, które są już Uczestnikami Projektu i chcą raz jeszcze wziąć udział w dodatkowych zajęciach, wypełniają formularz rekrutacyjny, zgodnie z załącznikiem nr 2.

    

   § 6

   Zasady uczestnictwa w Projekcie - Prawa i obowiązki uczestników projektu

   1. Uczestnicy Projektu mają obowiązek:
   1. przestrzegania niniejszego Regulaminu,
   2. podpisania oświadczenia Uczestnika/Uczestniczki Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
   3. regularnego i punktualnego uczestnictwa w zajęciach w ramach projektu,
   4. rzetelnego i systematycznego przygotowywania się do zajęć, poddawania się monitoringowi, zgodnie z zasadami o których mowa w § 7.
   1. W przypadku nieobecności na zajęciach organizowanych w ramach projektu, uczestnik/uczestniczka zobowiązuje się do samodzielnego uzupełniania nieopanowanych treści i umiejętności.
   2. Usprawiedliwienie opuszczonych zajęć następuje z przyczyn:
   1. zdrowotnych.
   2. innych - należy wyjaśnić okoliczności i przedstawić dokument potwierdzający wystąpienie określonych okoliczności.
   1. Przekroczenie 20% nieobecności na zajęciach (bez usprawiedliwienia) będzie wiązało się                z koniecznością wyjaśnienia przyczyn nieobecności ucznia przez jego rodziców/opiekunów prawnych, a w przypadku braku usprawiedliwienia - skreśleniem z listy uczestników Projektu.
   2. W trakcie zajęć w szkole uczniowie/uczestnicy biorący udział w projekcie otrzymają ciepły posiłek - obiad.
   3. Każdy z Uczestników Projektu ma prowadzoną Kartę Indywidualnego Udzielonego Wsparcia, zgodnie z załącznikiem 7.
   4. Zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach projektu mogą – za zgodą Instytucji Nadzorującej – odbywać się w formie kształcenia na odległość, w sytuacji kryzysowej, w ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

    

   § 7

   Zasady monitoringu

    

   1. Na każdych zajęciach w ramach projektu obowiązywać będą dzienniki zajęć z listami obecności gdzie notowane będą obecności uczestników/uczestniczek.
   2. Uczestnicy/uczestniczki projektu zobowiązani są do wypełniania ankiet monitorujących                   i ewaluacyjnych w trakcie uczestnictwa w projekcie.
   3. Rodzice uczestników/uczestniczek zobowiązani są informować Koordynatora Realizatora Projektu o ewentualnych zmianach swojej sytuacji (np. zmiana miejsca zamieszkania czy zameldowania).
   4. Informacje, o których mowa w punktach 1-3 będą wykorzystywane do wywiązania się                   z obowiązków sprawozdawczych z realizacji Projektu wobec Instytucji Pośredniczącej.

    

   § 8

   Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie

    

   1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.
   2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez Uczestnika Projektu w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.
   3. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika/Uczestniczki Projektu z listy uczestników szkolenia w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia społecznego.
   4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika/Uczestniczki Projektu z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej zgodnie    z zasadami zawartymi w § 5.
   5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnik/Uczestniczka projektu zobowiązany jest do zwrotu materiałów edukacyjnych otrzymanych od organizatora. Materiały zostaną przekazane osobie z listy rezerwowej, która zajmie jego miejsce.

   § 9

   Regulamin posiłków

    

   Pole tekstowe: 1.2.
W dniu odbywających się zajęć wszyscy Uczestnicy/Uczestniczki Projektu (zajęć rozwijających oraz zajęć wyrównawczych realizowanych na terenie szkoły) korzystają z gorącego posiłku - obiadu.

    

   Posiłek wydawany będzie w stołówce Szkoły Podstawowej w Krzęcinie, ul. Pogodna 4.

    

   § 10

   Regulamin odwozów

    

   1. Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu spoza Krzęcina zapewniony jest odwóz do domu.
   2. Uczestnicy/Uczestniczki korzystający z przewozów zobowiązani są do przestrzegania regulaminu   i dostosowania się do uwag przewoźnika z uwagi na bezpieczeństwo swoje i innych pasażerów.

   Załączniki:

    

   załącznik nr 1 wzór formularza zgłoszeniowego do projektu.

   załącznik nr 2 wzór formularza zgłoszeniowego do projektu dla Uczestnika Projektu.

   załącznik nr 3 wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie.

   załącznik nr 4 wzór oświadczenia o uzyskanym dochodzie.

   załącznik nr 5 wzór oświadczenia o pochodzeniu dziecka z niepełnej rodziny.

   załącznik nr 6 wzór oświadczenia uczestnika projektu dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych.

   załącznik nr 7 wzór karty indywidualnego udzielonego wsparcia.

    

    

    

  • UWAGA OD 25 STYCZNIA ZMIANA DOWOŻENIA I ODWOŻENIA

  • Wpłaty za przedszkole oraz opłaty za obiady wyłącznie na konto

   SGB w Choszcznie O/Krzęcin

   27 8359 0005 0040 9177 2003 0001

  • Realizacja projektu unijnego „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń” PODSUMOWANIE V SEMESTRU ZAJĘĆ

    

            W I semestrze roku szkolnego 2020/2021 uczniowie i uczennice naszej szkoły kontynuowali udział w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w ramach projektu unijnego „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Był to już V semestr tego typu wsparcia.

         Od marca do grudnia 2020r. uczestnicy korzystali z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
   z języka polskiego i matematyki, a także kółek zainteresowań z matematyki i języka angielskiego. W ramach projektu realizowano także zajęcia z nauki programowania, zajęcia językowo-teatralne i matematyczno-przyrodnicze. Podczas pracy wykorzystywano sprzęt audiowizualny. Od dziewiątego listopada 2020r. zajęcia pozalekcyjne organizowane były
   w formie zdalnej. Każdy z uczestników zajęć otrzymał zestaw pomocy dydaktycznych
   w postaci teczki, kołozeszytu i długopisu.

   Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z przebiegu zajęć prowadzonych w formie zdalnej:

    

   ZESTAWY DLA UCZESTNIKÓW

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI DLA KLASY II

   ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI DLA KLASY III

   ZAJĘCIA Z NAUKI PROGRAMOWANIA DLA KLAS II-IV

   KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS V-VIII

   ĆWICZENIA LEKSYKALNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV

   Przed nami ostatni semestr zajęć realizowanych w ramach projektu. Szczegółowe informacje niebawem.

  • UWAGA KONKURS

  • Życzenia

  • ROZSTRZYGNIĘCIE SZKOLNEGO KONKURSU PRAW DZIECKA

    

   Drodzy Uczniowie!

   W listopadzie w naszej szkole ogłoszono konkursy tematyczne w dwóch kategoriach wiekowych:

   1. Zadaniem chętnych uczniów klas młodszych było przygotowanie pracy plastycznej, która ilustrowałaby jedno z praw dziecka. Do organizatorów nie wpłynęła jednak żadna propozycja.

    

   1. Zadaniem chętnych uczniów klas IV-VIII było natomiast wykonanie prezentacji multimedialnej dotyczącej praw dziecka. W kategorii klas IV-VIII nagrodzono prace wszystkich uczestników konkursu.

   Poniżej przedstawiamy autorów prac:

   1. Maja Nowak – kl. VI;
   2. Amelia Hibner i Kinga Więckowska – kl. VII B;
   3. Oliwier Janecki – kl. VII B;
   4. Nadia Trzcińska – kl. VII B.

    

   Nagrody rzeczowe w postaci pendrive’ów i słodkich upominków zostaną wręczone po przerwie zimowej. Fundatorkami nagród są organizatorki konkursu.

   Wszystkim uczestnikom dziękujemy za kreatywność i zaangażowanie.

    

   A. Apanasowicz

   N. Rynkiewicz

  • Czasowe zawieszenie zajęć w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Krzęcinie

   Zarządzenie Nr 17/20202021

   Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzęcinie

   z dnia 11.12.2020 r.

   w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Krzęcinie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

   Na podstawie zarządzenia nr 72/2020 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 11 grudnia 2020 r., oraz

   § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
   z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zmianami), zarządzam, co następuje:

   § 1

    

   1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziałów przedszkolnych w okresie od 14.12. 2020 r. do 31.12.2020 roku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

   § 2

   1. Organizacja nauczania na odległość będzie odbywała się zgodnie z zarządzeniem  nr 14/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzęcinie z dnia 10 kwietnia 2020 r.

    

   § 3

   Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń oddziałów przedszkolnych.

   § 4

   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

    

                                                                        Wicedyrektor Szkoły Podstawowe w Krzęcinie

                                                                                                     Alicja Cuber

  • Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.

   Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!

    

   Trochę historii…

        W 1948 roku proklamowano Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Prawa człowieka przysługują każdemu z nas, bez względu na narodowość, religię czy wiek.

         Najważniejszym aktem prawnym, który określa prawa dziecka jest Konwencja o prawach dziecka. Inaczej nazywa się ją Światową Konstytucją Praw Dziecka. Została uchwalona 20 listopada 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych.

         Konwencja jest dokumentem w którym po raz pierwszy zostały uwzględnione prawa i wolności osobiste dziecka. Najważniejsze zasady, których przestrzegali twórcy Konwencji to: zasada kierowania się zawsze dobrem dziecka oraz zasada równości wobec prawa wszystkich dzieci.

         Polska była inicjatorem i pomysłodawcą stworzenia Konwencji o prawach dziecka, dlatego też spoczywa na nas szczególna rola, aby prawa dziecka były
   w Polsce znane i przestrzegane.

   O prawach dziecka w swojej twórczości wspominają także polscy pisarze. Wśród nich wyróżnić można Marcina Brykczyńskiego.


   Zapraszamy do lektury

   „O prawach dziecka” Marcin Brykczyński

    Niech się wreszcie każdy dowie

   I rozpowie w świecie całym

   Że dziecko to także człowiek

   Tyle że jest mały.

   Dlatego ludzie uczeni

   Którym za to należą się brawa

    Chcąc wielu dzieci los odmienić

   Stworzyli dla was mądre prawa.

    Więc je na co dzień i od święta

    próbujcie dobrze zapamiętać:

    

    Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego

   A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.

   Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi

    I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.

   Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać

    I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.

   Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami

   Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.

    Nikt nie może moich listów czytać bez pytania

   Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.

    Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa

    A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.

    Tak się w wiersze poukładały Prawa dla dzieci na całym świecie

    Byście w potrzebie z nich korzystały najlepiej jak umiecie.

   ***

            Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka przygotowano konkursy dla uczniów klas I-III  i IV-VIII. Regulaminy konkursów znajdują się na stronie internetowej szkoły oraz u wychowawców klas.  Zachęcamy do udziału.

   A.Apanasowicz
   N. Rynkiewicz

  • SZKOLNY KONKURS PRAW DZIECKA

   „Moje prawa”

   dla klas  IV–VIII  Szkoły Podstawowej w Krzęcinie

    

    

   Cele konkursu:

   • rozwijanie kreatywności;
   • rozbudzanie świadomości społecznej;
   • rozbudzanie wrażliwości międzyludzkiej.

    

   Regulamin:


    1. W konkursie biorą udział uczniowie klas IV-VIII, którzy zgłaszają chęć udziału  drogą elektroniczną do pedagoga szkolnego lub wychowawcy klasy, do 25.11.2020r.

   2. Uczestnicy wykonują prezentację multimedialną – minimum 10 slajdów . Praca powinna dotyczyć praw dziecka.

   3. Uczniowie przesyłają prace na adres mailowy alina-apanasowicz@wp.pl  do 02.12.2020r.

    4. Oceniana będzie zgodność z tematyką i sposób wykonania.

   5. Zwycięzcami konkursu  będą  3 osoby z klas IV-VIII.

   6.  Organizatorki  konkursu  nie przewidują przyznawania miejsc ex-aequo.

   7. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwają– Pani Alina Apanasowicz i Pani  Natalia Rynkiewicz.

   8. Komisja oceniająca będzie składała się z trzech osób.

   9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 04.12.2020r.

   10. Dla zwycięzców konkursu przewidziano dyplomy nagrody rzeczowe.

    

    

    

   Organizatorki:

    

   Alina Apanasowicz

   Natalia Rynkiewicz

  • SZKOLNY KONKURS PRAW DZIECKA

   „Moje prawa”

   dla klas  I–III  Szkoły Podstawowej w Krzęcinie

    

    

   Cele konkursu:

   • rozwijanie kreatywności;
   • rozbudzanie świadomości społecznej;
   • rozbudzanie wrażliwości międzyludzkiej.

    

   Regulamin:


    1. W konkursie biorą udział uczniowie klas I-III, którzy zgłaszają chęć udziału drogą elektroniczną do pedagoga szkolnego lub wychowawcy klasy,  do 25.11.2020r.

   2. Uczestnicy wykonują pracę plastyczną techniką dowolną w formacie A4. Praca powinna ilustrować jedno z praw dziecka.

   3. Uczniowie przesyłają zdjęcia prac na adres mailowy alina-apanasowicz@wp.pl  do 02.12.2020r.

    4. Oceniana będzie zgodność z tematyką i estetyka wykonania.

   5. Zwycięzcami konkursu  będą  3 osoby z klas I-III.

   6.  Organizatorki  konkursu  nie przewidują przyznawania miejsc ex-aequo.

   7. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwają Pani Alina Apanasowicz i Pani  Natalia Rynkiewicz.

   8. Komisja oceniająca będzie składała się z trzech osób.

   9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 04.12.2020r.

   10. Dla zwycięzców konkursu przewidziano dyplomy i nagrody rzeczowe.

    

    

    

   Organizatorki:

    

   Alina Apanasowicz

   Natalia Rynkiewicz

  • Uwaga Rodzice Zmiana odwozów na czas nauki zdalnej

  • SZANOWNI PAŃSTWO! DRODZY UCZNIOWIE!

    

   Informujemy, że zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas I-III realizowane w ramach projektu unijnego „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń”  odbywają się bez zmian, według obowiązującego planu.

   Organizacja zajęć projektowych dla uczniów klas IV-VIII zostaje wstrzymana do czasu uzyskania decyzji o możliwości realizacji wybranych form wsparcia w formie zdalnej.

  • Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!

    

   W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23.10.2020r. w sprawie zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 informuję, że od dnia 26.10.2020r. dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Krzęcinie zostanie wprowadzone nauczanie w formie kształcenia na odległość.

   Nauczyciele będą kontaktować się z Państwem i uczniami za pomocą dostępnych środków komunikacji, w tym dziennika elektronicznego.

   Wychowankowie oddziałów przedszkolnych i uczniowie klas I-III odbywają zajęcia w formie stacjonarnej – na terenie szkoły.

   Plan zajęć i godziny zajęć nie ulegają zmianie.

   O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani na bieżąco. Proszę odczytywać informacje zamieszczane na stronie internetowej  szkoły.

  • Uwaga zmiana dowożenia uczniów Klas I - III na czas nauki zdalnej w klasach starszych

  • Pokaż nam swoje EKO WAKACJE! - wyniki konkursu

    

   Najpiękniejsze eko-kartki i pomysłowe eko-fotki – nagrodzone! Jury wybrało Laureatów konkursu: „Pokaż nam swoje eko-wakacje”, zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

   W kategorii EKO - FOTKA dla klas 4 - 8 nagrody zdobyli:

   II miejsce - Jakub Kucybała - kl. VIII

   III miejsce - Julia Józefiak - kl. VII

   wyróżnienie - Natalia Zakrzewska - kl. VI

   GRATULUJEMY!

   Autorzy najbardziej najpiękniejszych zdjęć otrzymają atrakcyjne nagrody ufundowane przez FOŚiGW w Szczecinie.

   B. Biesiada

   Jakub Kucybała

   Julia Józefiak

    

   Natalia Zakrzewska

  • I edycja konkursu pod honorowym patronatem Kuratorium Oświaty w Szczecinie – EKO – KADR

    

   W ubiegłą sobotę w Szczecinie odebraliśmy nagrody za spot video ukazujący działania na rzecz ochrony środowiska. Jury konkursowe oceniło 36 krótkich, bo tylko zgodnie z regulaminem 130 sekundowych spotów reklamowych, nadesłanych z całego województwa zachodniopomorskiego.

   Laureatką spotu reklamującego proekologiczne zachowania w kategorii „Czyste powietrze” została Aurelia Wolańska, która w nagrodę otrzymała hulajnogę elektryczną. Wyróżnienie w tej samej kategorii przypadło Natalii Zakrzewskiej. W tym przypadku nagrodą był zestaw obiektywów do komórki lub tabletu. Natalię w zmaganiach wspomagała Zosia Maciejewska, dlatego i Ona otrzyma nagrodę, ale już od wychowawcy. Nagrodzone dziewczęta to uczennice klasy szóstej.

   W imieniu Aurelki Wolańskiej dziękujemy statystom, którzy pomogli uczennicy w realizacji spotu, a byli to: Pola Wolańska, Maja Tuńska, Antosia Tuńska, Patrycja Przepiórska, Laura Korpowska, Zuzia Kucharczyk, Lena Kozłowska, Julia Kozłowska, Nikola Nowak, Maciej Nowak.

   B. Biesiada

  • Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

   Życzenia wykonane przez uczniów klasy 7B

  • Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

   1 października obchodziliśmy w naszej szkole Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Święto zostało ogłoszone po raz pierwszy w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki i jest dedykowane najmłodszym czytelnikom. Z okazji święta dzieci są wprowadzane w zaczarowany świat książek przez dorosłych- znanych aktorów, dziennikarzy czy mundurowych. Wydarzenia odbywają się w bibliotekach, instytucjach kultury i szkołach w całej Polsce. Spotkania czytelnicze w całym kraju mają na celu promowanie czytelnictwa nie tylko wśród dzieci, ale też dorosłych. Nasza szkoła również przyłączyła się do tej akcji, aby w ten sposób propagować nawyk czytania, ponieważ czytanie rozwija wyobraźnię, język i pamięć. Uczy myślenia, poszerza wiedzę, ułatwia naukę, pomaga odnieść sukces w szkole. Jest wspaniałym sposobem na spędzanie wolnego czasu! W tym dniu czytali dla uczniów wychowawcy, nauczyciele i pracownicy szkoły. Dziękujemy za udział i piękne czytanie :-)

   Alicja Rynkiewicz, Anna Idziak.

  • PLAN ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH – KONTYNUACJA V SEMESTRU PROJEKTU plan obowiązujący od 05.10.2020r.

  strona:

  Aktualności

  Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Krzęcinie
   ul. Pogodna 4, 73-231 Krzęcin
  • sekretariat 95-765-51-48

   fax 95-765-51-48

  Galeria zdjęć