Galeria zdjęć

  • UWAGA KONKURS

  • Życzenia

  • ROZSTRZYGNIĘCIE SZKOLNEGO KONKURSU PRAW DZIECKA

    

   Drodzy Uczniowie!

   W listopadzie w naszej szkole ogłoszono konkursy tematyczne w dwóch kategoriach wiekowych:

   1. Zadaniem chętnych uczniów klas młodszych było przygotowanie pracy plastycznej, która ilustrowałaby jedno z praw dziecka. Do organizatorów nie wpłynęła jednak żadna propozycja.

    

   1. Zadaniem chętnych uczniów klas IV-VIII było natomiast wykonanie prezentacji multimedialnej dotyczącej praw dziecka. W kategorii klas IV-VIII nagrodzono prace wszystkich uczestników konkursu.

   Poniżej przedstawiamy autorów prac:

   1. Maja Nowak – kl. VI;
   2. Amelia Hibner i Kinga Więckowska – kl. VII B;
   3. Oliwier Janecki – kl. VII B;
   4. Nadia Trzcińska – kl. VII B.

    

   Nagrody rzeczowe w postaci pendrive’ów i słodkich upominków zostaną wręczone po przerwie zimowej. Fundatorkami nagród są organizatorki konkursu.

   Wszystkim uczestnikom dziękujemy za kreatywność i zaangażowanie.

    

   A. Apanasowicz

   N. Rynkiewicz

  • Czasowe zawieszenie zajęć w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Krzęcinie

   Zarządzenie Nr 17/20202021

   Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzęcinie

   z dnia 11.12.2020 r.

   w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Krzęcinie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

   Na podstawie zarządzenia nr 72/2020 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 11 grudnia 2020 r., oraz

   § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
   z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zmianami), zarządzam, co następuje:

   § 1

    

   1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziałów przedszkolnych w okresie od 14.12. 2020 r. do 31.12.2020 roku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

   § 2

   1. Organizacja nauczania na odległość będzie odbywała się zgodnie z zarządzeniem  nr 14/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzęcinie z dnia 10 kwietnia 2020 r.

    

   § 3

   Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń oddziałów przedszkolnych.

   § 4

   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

    

                                                                        Wicedyrektor Szkoły Podstawowe w Krzęcinie

                                                                                                     Alicja Cuber

  • Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.

   Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!

    

   Trochę historii…

        W 1948 roku proklamowano Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Prawa człowieka przysługują każdemu z nas, bez względu na narodowość, religię czy wiek.

         Najważniejszym aktem prawnym, który określa prawa dziecka jest Konwencja o prawach dziecka. Inaczej nazywa się ją Światową Konstytucją Praw Dziecka. Została uchwalona 20 listopada 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych.

         Konwencja jest dokumentem w którym po raz pierwszy zostały uwzględnione prawa i wolności osobiste dziecka. Najważniejsze zasady, których przestrzegali twórcy Konwencji to: zasada kierowania się zawsze dobrem dziecka oraz zasada równości wobec prawa wszystkich dzieci.

         Polska była inicjatorem i pomysłodawcą stworzenia Konwencji o prawach dziecka, dlatego też spoczywa na nas szczególna rola, aby prawa dziecka były
   w Polsce znane i przestrzegane.

   O prawach dziecka w swojej twórczości wspominają także polscy pisarze. Wśród nich wyróżnić można Marcina Brykczyńskiego.


   Zapraszamy do lektury

   „O prawach dziecka” Marcin Brykczyński

    Niech się wreszcie każdy dowie

   I rozpowie w świecie całym

   Że dziecko to także człowiek

   Tyle że jest mały.

   Dlatego ludzie uczeni

   Którym za to należą się brawa

    Chcąc wielu dzieci los odmienić

   Stworzyli dla was mądre prawa.

    Więc je na co dzień i od święta

    próbujcie dobrze zapamiętać:

    

    Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego

   A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.

   Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi

    I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.

   Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać

    I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.

   Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami

   Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.

    Nikt nie może moich listów czytać bez pytania

   Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.

    Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa

    A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.

    Tak się w wiersze poukładały Prawa dla dzieci na całym świecie

    Byście w potrzebie z nich korzystały najlepiej jak umiecie.

   ***

            Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka przygotowano konkursy dla uczniów klas I-III  i IV-VIII. Regulaminy konkursów znajdują się na stronie internetowej szkoły oraz u wychowawców klas.  Zachęcamy do udziału.

   A.Apanasowicz
   N. Rynkiewicz

  • SZKOLNY KONKURS PRAW DZIECKA

   „Moje prawa”

   dla klas  IV–VIII  Szkoły Podstawowej w Krzęcinie

    

    

   Cele konkursu:

   • rozwijanie kreatywności;
   • rozbudzanie świadomości społecznej;
   • rozbudzanie wrażliwości międzyludzkiej.

    

   Regulamin:


    1. W konkursie biorą udział uczniowie klas IV-VIII, którzy zgłaszają chęć udziału  drogą elektroniczną do pedagoga szkolnego lub wychowawcy klasy, do 25.11.2020r.

   2. Uczestnicy wykonują prezentację multimedialną – minimum 10 slajdów . Praca powinna dotyczyć praw dziecka.

   3. Uczniowie przesyłają prace na adres mailowy alina-apanasowicz@wp.pl  do 02.12.2020r.

    4. Oceniana będzie zgodność z tematyką i sposób wykonania.

   5. Zwycięzcami konkursu  będą  3 osoby z klas IV-VIII.

   6.  Organizatorki  konkursu  nie przewidują przyznawania miejsc ex-aequo.

   7. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwają– Pani Alina Apanasowicz i Pani  Natalia Rynkiewicz.

   8. Komisja oceniająca będzie składała się z trzech osób.

   9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 04.12.2020r.

   10. Dla zwycięzców konkursu przewidziano dyplomy nagrody rzeczowe.

    

    

    

   Organizatorki:

    

   Alina Apanasowicz

   Natalia Rynkiewicz

  • SZKOLNY KONKURS PRAW DZIECKA

   „Moje prawa”

   dla klas  I–III  Szkoły Podstawowej w Krzęcinie

    

    

   Cele konkursu:

   • rozwijanie kreatywności;
   • rozbudzanie świadomości społecznej;
   • rozbudzanie wrażliwości międzyludzkiej.

    

   Regulamin:


    1. W konkursie biorą udział uczniowie klas I-III, którzy zgłaszają chęć udziału drogą elektroniczną do pedagoga szkolnego lub wychowawcy klasy,  do 25.11.2020r.

   2. Uczestnicy wykonują pracę plastyczną techniką dowolną w formacie A4. Praca powinna ilustrować jedno z praw dziecka.

   3. Uczniowie przesyłają zdjęcia prac na adres mailowy alina-apanasowicz@wp.pl  do 02.12.2020r.

    4. Oceniana będzie zgodność z tematyką i estetyka wykonania.

   5. Zwycięzcami konkursu  będą  3 osoby z klas I-III.

   6.  Organizatorki  konkursu  nie przewidują przyznawania miejsc ex-aequo.

   7. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwają Pani Alina Apanasowicz i Pani  Natalia Rynkiewicz.

   8. Komisja oceniająca będzie składała się z trzech osób.

   9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 04.12.2020r.

   10. Dla zwycięzców konkursu przewidziano dyplomy i nagrody rzeczowe.

    

    

    

   Organizatorki:

    

   Alina Apanasowicz

   Natalia Rynkiewicz

  • Uwaga Rodzice Zmiana odwozów na czas nauki zdalnej

  • SZANOWNI PAŃSTWO! DRODZY UCZNIOWIE!

    

   Informujemy, że zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas I-III realizowane w ramach projektu unijnego „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń”  odbywają się bez zmian, według obowiązującego planu.

   Organizacja zajęć projektowych dla uczniów klas IV-VIII zostaje wstrzymana do czasu uzyskania decyzji o możliwości realizacji wybranych form wsparcia w formie zdalnej.

  • Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!

    

   W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23.10.2020r. w sprawie zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 informuję, że od dnia 26.10.2020r. dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Krzęcinie zostanie wprowadzone nauczanie w formie kształcenia na odległość.

   Nauczyciele będą kontaktować się z Państwem i uczniami za pomocą dostępnych środków komunikacji, w tym dziennika elektronicznego.

   Wychowankowie oddziałów przedszkolnych i uczniowie klas I-III odbywają zajęcia w formie stacjonarnej – na terenie szkoły.

   Plan zajęć i godziny zajęć nie ulegają zmianie.

   O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani na bieżąco. Proszę odczytywać informacje zamieszczane na stronie internetowej  szkoły.

  • Uwaga zmiana dowożenia uczniów Klas I - III na czas nauki zdalnej w klasach starszych

  • Pokaż nam swoje EKO WAKACJE! - wyniki konkursu

    

   Najpiękniejsze eko-kartki i pomysłowe eko-fotki – nagrodzone! Jury wybrało Laureatów konkursu: „Pokaż nam swoje eko-wakacje”, zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

   W kategorii EKO - FOTKA dla klas 4 - 8 nagrody zdobyli:

   II miejsce - Jakub Kucybała - kl. VIII

   III miejsce - Julia Józefiak - kl. VII

   wyróżnienie - Natalia Zakrzewska - kl. VI

   GRATULUJEMY!

   Autorzy najbardziej najpiękniejszych zdjęć otrzymają atrakcyjne nagrody ufundowane przez FOŚiGW w Szczecinie.

   B. Biesiada

   Jakub Kucybała

   Julia Józefiak

    

   Natalia Zakrzewska

  • I edycja konkursu pod honorowym patronatem Kuratorium Oświaty w Szczecinie – EKO – KADR

    

   W ubiegłą sobotę w Szczecinie odebraliśmy nagrody za spot video ukazujący działania na rzecz ochrony środowiska. Jury konkursowe oceniło 36 krótkich, bo tylko zgodnie z regulaminem 130 sekundowych spotów reklamowych, nadesłanych z całego województwa zachodniopomorskiego.

   Laureatką spotu reklamującego proekologiczne zachowania w kategorii „Czyste powietrze” została Aurelia Wolańska, która w nagrodę otrzymała hulajnogę elektryczną. Wyróżnienie w tej samej kategorii przypadło Natalii Zakrzewskiej. W tym przypadku nagrodą był zestaw obiektywów do komórki lub tabletu. Natalię w zmaganiach wspomagała Zosia Maciejewska, dlatego i Ona otrzyma nagrodę, ale już od wychowawcy. Nagrodzone dziewczęta to uczennice klasy szóstej.

   W imieniu Aurelki Wolańskiej dziękujemy statystom, którzy pomogli uczennicy w realizacji spotu, a byli to: Pola Wolańska, Maja Tuńska, Antosia Tuńska, Patrycja Przepiórska, Laura Korpowska, Zuzia Kucharczyk, Lena Kozłowska, Julia Kozłowska, Nikola Nowak, Maciej Nowak.

   B. Biesiada

  • Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

   Życzenia wykonane przez uczniów klasy 7B

  • Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

   1 października obchodziliśmy w naszej szkole Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Święto zostało ogłoszone po raz pierwszy w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki i jest dedykowane najmłodszym czytelnikom. Z okazji święta dzieci są wprowadzane w zaczarowany świat książek przez dorosłych- znanych aktorów, dziennikarzy czy mundurowych. Wydarzenia odbywają się w bibliotekach, instytucjach kultury i szkołach w całej Polsce. Spotkania czytelnicze w całym kraju mają na celu promowanie czytelnictwa nie tylko wśród dzieci, ale też dorosłych. Nasza szkoła również przyłączyła się do tej akcji, aby w ten sposób propagować nawyk czytania, ponieważ czytanie rozwija wyobraźnię, język i pamięć. Uczy myślenia, poszerza wiedzę, ułatwia naukę, pomaga odnieść sukces w szkole. Jest wspaniałym sposobem na spędzanie wolnego czasu! W tym dniu czytali dla uczniów wychowawcy, nauczyciele i pracownicy szkoły. Dziękujemy za udział i piękne czytanie :-)

   Alicja Rynkiewicz, Anna Idziak.

  • PLAN ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH – KONTYNUACJA V SEMESTRU PROJEKTU plan obowiązujący od 05.10.2020r.

  • Podarował nam serce dosłownie i w przenośni

   Piękne serce do zbierania nakrętek podarował nam Filip Paprota, uczeń klasy VI. Teraz wystarczy tylko zapełnić kosz w kształcie serca plastikowymi nakrętkami, które zbieramy na szczytny cel, pomagamy w leczeniu chorych dzieci. Oczywiście zbieranie nakrętek to też dbałość o środowisko, ponieważ nakrętki będą poddane recyklingowi. Nakrętki może wrzucać każdy, akcję zbierania zaczynamy już dzisiaj.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Z tą przepiękną inicjatywą wyszedł sam Filip. Nikt Go specjalnie o to nie prosił. Wystarczyło tylko wspomnieć o prowadzonej już wcześniej akcji charytatywnej i zaproponować jej kontynuację. Dlatego też  Filipowi jego Tacie, który pomógł Synowi w realizacji pomysłu,  serdecznie dziękujemy za czerwone serce, które, mamy nadzieję, szybko zacznie się zapełniać.

   B. Biesiada

  • INFORMACJA

   INFORMUJEMY, ŻE OD PONIEDZIAŁKU 21.09.2020r. NASTĄPI WZNOWIENIE ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU UNIJNEGO „NOWOCZESNA SZKOŁA-KOMPETENTNY UCZEŃ”

   UCZESTNIKOM ZAPEWNIONY JEST ZESTAW POMOCY DYDAKTYCZNYCH, CIEPŁY POSIŁEK I ODWÓZ DO DOMU.

   ODWOZY DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH MIĘDZY 5-7 GODZINĄ LEKCYJNĄ ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM ODWOZÓW SZKOLNYCH.

   ODWOZY DLA UCZESTNIKÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W ZAJĘCIACH NA 8 I 9 GODZINIE LEKCYJNEJ ROZPOCZYNAĆ SIĘ BĘDĄ O GODZINIE 16:00.

  • KONTRAKT

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  • Życzenia

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  strona:

  Aktualności

  Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Krzęcinie
   ul. Pogodna 4, 73-231 Krzęcin
  • sekretariat 95-765-51-48

   fax 95-765-51-48

  Galeria zdjęć