Statut Szkoły i ZWSO

Galeria zdjęć

Zapytanie ofertowe - usługa cateringu 2020 r. Załączniki do zapytania ofertowego - usługa cateringu 2020r. Zapytanie ofertowe - usługa transportowa 2020r. Załączniki do zapytania ofertowego - usługa transportowa 2020r ZAPYTANIE OFERTOWE Załączniki do zapytania ofertowego z dnia 5.02.2018r. Ogłoszenie nr 501387-N-2018 z dnia 2018-01-05 r. Załączniki do Ogłoszenia nr 501387-N-2018 z dnia 2018-01-05 r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ogłoszenie - Wyposażenia pracowni szkolnych Zarządzenie Nr10a/2017/2018 Zarządzenie Nr 3/2018/2019 z dnia 01.10.2018 r.

Ogłoszenia Gminy Krzęcin w ramach Projektu "Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń"

Zarządzenie Nr 3/2018/2019 z dnia 01.10.2018 r.

Krzęcin, 01.10.2018r.

zarządzenie podpisane nr_3.PDF

Zarządzenie Nr 3/2018/2019 z dnia 01.10.2018 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzęcinie

dotyczące określenia zakresu obowiązków dla Kadry Pedagogicznej prowadzącej zajęcia dydaktyczne w ramach projektu unijnego „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń” nr RPZP.08.02.00-32-K002/17-00realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

§ 1

 

Do przestrzegania zasad zapisanych w §2 niniejszego zarządzenia zobowiązuje się pracowników pedagogicznych realizujących określone zadania w oparciu o umowę powierzenia dodatkowych obowiązków z dniem rozpoczęcia pierwszych zajęć oraz umowę o pracę na czas określony – w przypadku pracowników spoza kręgów placówki.

 

§ 2

 

Zakres obowiązków związanych z realizacją projektu unijnego „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń” przedstawiają poniższe zasady. Ustala się co następuje:

 

Nauczyciel zobowiązany jest do:

 

 1. przestrzegania zasad  Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcieoraz wniesionych zmian;
 2. poboruFormularzy zgłoszeniowych do projektu z Biura Projektu znajdującego się przy ulicy Pogodnej 4 w Krzęcinie i przekazania ich uczniom wyrażającym chęć udziału w poszczególnych, realizowanych przez siebie formach wsparcia;
 3. sprawdzenia kompletności podstawowych informacji zawartych we wniosku przy osobistym odbiorze od ucznia;
 4. stworzenia listy potrzebnych pomocy dydaktycznych dla uczniów biorących udział
   w projekcie w obrębie prowadzonej grupy;
 5. odbioru pomocy dydaktycznych przeznaczonych dla uczniów biorących udział
  w projekcie i prowadzenie ewidencji tych osób na oddzielnych listach przygotowanych przez członków Zespołu Projektowego;
 6. ułożenia testu diagnostycznego składającego się z 15 pytań  dla uczniów rozpoczynających poszczególne formy wsparcia i przeprowadzeniu go na pierwszych zajęciach w celu ustalenia stanu wiedzy z danej dziedziny;
 7. realizacji 24 godzin zajęć dydaktycznych w obrębie jednej formy wsparcia w czasie jednego semestru;
 8. rzetelnego prowadzenia dokumentacji w postaci Dziennika zajęć projektowych
  i jego uzupełniania zgodnie z wytycznymi zawartymi w legendzie;
 9. nadzorowania i usprawiedliwiania nieobecności uczniów w oparciu o zgromadzoną dokumentację pisemną (usprawiedliwienia);
 10. egzekwowania rezygnacji uczniów w obrębie realizowanej formy wsparcia;
 11. bieżącego, terminowego informowania Zespołu Projektowego o zaistniałych zmianach w obrębie prowadzonej grupy;
 12. korzystania w trakcie realizacji zajęć z dostępnych metod audiowizualnych i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu;
 13. dbałości i odpowiedzialności za powierzone pomoce dydaktyczne i sprzęty;
 14. przeprowadzenia końcowego testu diagnostycznego w celu zbadania przyrostu wiedzy dziecka w danej dziedzinie (arkusz wstępny);
 15. opracowania zestawienia przedstawiającego przyrost wiedzy uczniów według wskazanego schematu;
 16. terminowego, prawidłowego wypełniania miesięcznych kart pracy;
 17. uczestnictwa w spotkaniach  organizacyjnych, kontrolnych i monitorujących, organizowanych przez Zespół Projektowy w Szkole Podstawowej w Krzęcinie;

 

§ 3

 

      Potwierdzeniem akceptacji i zapoznania z obowiązkami jest załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia przedstawiający podpisy nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu unijnego „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń” nr RPZP.08.02.00-32-K002/17-00realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Oświadczam, że zostałam/-em zapoznana/-anyz zarządzeniem dot. określenia zakresu obowiązków dla Kadry Pedagogicznej realizującej zajęcia dydaktyczne w ramach projektu unijnego „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń” nrRPZP.08.02.00-32-K002/17-00 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Lp.

Imię i nazwisko

Podpis

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

12.

 

 

 

13.

 

 

 

14.

 

 

 

15.

 

 

 

16.

 

 

 

17.

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Krzęcinie
  ul. Pogodna 4, 73-231 Krzęcin
 • sekretariat 95-765-51-48

  fax 95-765-51-48

Galeria zdjęć